Acta de la reunió del 18.05.2009 – Annex 2

DELEGATS DE PREVENCIÓ JPDI-CEPDIL

Resum d'actuacions i informació en matèria de seguretat i salut

Informe núm. 2/2009 (Març 2009)

Actuacions realitzades durant el 1r trimestre de l'any 2009

Visita d'avaluació dels riscos de seguretat del Campus de la Comunicació, edificis Roc Boronat, Tallers i Tànger (16.03.2009).
Sol·licitud d'informació sobre problemes del Campus de la Comunicació a Natàlia Izard i Xavier Perramon; sol·licitud d'inclusió a l'ordre del dia del CSS (16. a 18.03.2009).
Reunió dels delegats de prevenció de la JPDI i del CEPDIL (23.03.2009).
Visita de seguiment de Planificació de l'Acció Preventiva al Campus de la Ciutadella (24.03.2009).
La reunió del Comitè de Seguretat i Salut, inicialment programada pel 27.03.2009, es va posposar al mes d'abril.

Resum de les actuacions

Visita d'avaluació dels riscos de seguretat Campus de la Comunicació

En exercici de les competències atribuïdes als delegats de prevenció per l'art. 36.2.a) LPRL: “2.– En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per: … b) Acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball … poden formular davant d'ells les observacions que estimin oportunes”.

Eusebi Colàs acompanya en aquesta visita a Sergi Jarque i Rosa Barragán (OTPRL), i Marta Gelpí i José Asensio i un responsable del Servei de Patrimoni.

Visita: d'11 a 14.30 h, aproximadament.

Espais visitats i elements en estudi:

Edifici Roc Boronat

Teulada de l'edifici. Cal posar una línia de vida per als treballadors que emprin les gòndoles per tal de netejar els vidres de l'edifici. Pintar zona de rails de les gòndoles.
Terrassa 5a planta. Les mateixes consideracions anteriors. Canvi sentit obertura de la porta i mecanisme de subjecció un cop oberta.
Escala especialment protegida. Qüestió sobre l'obertura de les portes. Haurien d'estar tancades sempre (comprovació dels sistemes de tancament automàtic).
Sales tècniques. Una per planta. Màquines de la planta. Cal posar un extintor de CO2 a cadascuna.
Planta 5a: maquinària de tot l'edifici. Manca senyalització d'extintors, mangueres i sortides d'emergència.
Planta −1 i connexió amb edifici Tànger.

Edifici Tànger

Perímetre de l'edifici. Espai públic. Compartit amb una altra empresa (edifici del costat). Caldrà coordinar activitats a efectes d'evacuació.
Planta −1.
Pàrquing. Comunicar a GISA que és l'empresa encarregada d'elaborar el pla d'autoprotecció del Campus de la Comunicació.
Finestrals: cal posar per la part interior línies de vida i/o baranes (valorar si cal també per tot el perímetre de l'edifici).
Revisió d'algunes baranes de vidre: no estan prou subjectes (especialment la de la terrassa superior).

Encara resta per visitar més espais d'aquests edificis i dels de la resta del Campus.

L'OTPRL elaborarà un informe (vegeu informe adjunt).

Reunió dels delegats de prevenció de la JPDI i del CEPDIL (23-03-2009)

Temes debatuts:

Alguns professors del campus de la Comunicació ens han fet arribar la seva preocupació per la seguretat dels edificis, la pols que generen les obres i altres condicions de treball inadequades.
Necessitat de disposar dels acords de les reunions del CSS immediatament després de cada reunió.
Necessitat de disposar de les actes amb anterioritat a la reunió en què es demana l'aprovació.
No hem trobat una bústia on els treballadors puguin fer arribar les seves preguntes al CSS i tampoc a la OTPRL (a diferència d'altres serveis de la Universitat).

Acords: decidim per a la propera reunió del CSS

Preparar un punt de l'orde del dia on notifiquem les inadequades condicions de treball al Campus de la Comunicació.
I en el torn obert de paraules:
 
Demanar al CSS la publicació dels temes debatuts i acords de cada reunió del CSS en la mateixa setmana en què té lloc la reunió.
Demanar l'enviament de l'acta juntament amb la convocatòria de la reunió.
Considerar la conveniència de disposar d'una bústia i un lloc on es publiquin els temes debatuts i acords del CSS.

Visita de seguiment de la Planificació de l'Acció Preventiva al Campus de la Ciutadella

Exercici funcions art. 32.2.a) LPRL.

Anna Cuxart (de 9 a 13 h.) i Eusebi Colàs (de 9 a 11 h.).

Sergi Jarque i Rosa Barragán (OTPRL), Marta Gelpí (Patrimoni) i Ignasi Palomino (Manteniment).

Espais visitats i elements en estudi:

Edifici Annex Ramon Turró

Senyalització extintors de les aules.
Senyalitzar polsador alarma per obertura porta d'emergència de l'Aula Magna.
Les portes d'emergència estan sempre tancades però es pot desactivar el tancament electrònicament prement un botó. Sona l'alarma i llavors es pot obrir la porta d'emergència. MANCA LA INFORMACIÓ PERTINENT AL COSTAT DE LA PORTA.

Dipòsit de les Aigües

En el magatzem calen graons en algun dels accessos.
Gestionar sortida emergència a través del col·legi (dóna sortida a l'escola però de l'escola al carrer manquen claus de la porta).
FET GREU: LA PORTA D'EMERGÈNCIA QUE DÓNA A L'ESCOLA S'HA TROBAT TRABADA. CAL CONTACTAR URGENTMENT AMB L'ESCOLA PERQUÈ DESTRABI LA PORTA I PROPORCIONI UNA CLAU DE LA PORTA DEL SEU PATI PER A POSSIBLES EVACUACIONS ELS CAPS DE SETMANA.

Mercè Rodoreda

Falten baranes.
Una porta d'emergència està posada a l'inrevés. Una altra no s'entén?
Els recorreguts d'emergència són molt llargs.
L'edifici encara no té la llicència medioambiental que dóna l'Ajuntament. S'està tramitant. L'1 d'abril els bombers faran la seva visita.

Jaume I i Roger de Llúria

Res en especial a destacar. Es nota que aquests dos edificis són els més antics. Estan més ben dotats, han tingut més intervencions per corregir deficiències.

Documentació adjunta

Els documents següents van ser aprovats al Comitè de Seguretat i Salut en la seva reunió de 20.04.2009. Sens perjudici que la informació relativa a aquesta reunió es farà constar al proper informe, us els adjuntem amb aquest informe:

Vigilància i planificació de l'acció preventiva edifici Roc Boronat: introducció i resultats.
Vigilància i planificació de l'acció preventiva edifici Tànger: introducció i resultats.

Propers informes

Al mes de juny s'emetrà l'Informe núm. 3/2009, que inclourà l'activitat realitzada durant els mesos d'abril i maig.

Eusebi Colàs, delegat del CEPDIL al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

Anna Cuxart, delegada de la JPDI al Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPF

Barcelona 30 de març de 2009