Reglament de la Comissió Mixta de negociació

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MIXTA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Aquest reglament regula, mitjançant una comissió, l'exercici de les funcions atribuïdes als òrgans de representació del personal docent i investigador laboral en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò que estableix l'Estatut dels Treballadors, així com el personal funcionari dels cossos docents per al tractament de les condicions de treball que afectin el personal docent i investigador de la UPF en el seu conjunt.

 1. La Comissió Mixta (CM) del PDI de la UPF és l'òrgan específic d'informació, consultes i, si escau, negociació en les matèries laborals i sindicals que afectin el personal docent i investigador d'aquesta universitat i que siguin competència pròpia de la UPF.

 2. La CM estarà presidida pel vicerector de Professorat i constituïda per:

  1. Una delegació de la direcció de la UPF d'entre dos i sis membres.

  2. Una delegació del Comitè d'Empresa del PDI- laboral i de la Junta de PDI, integrada pel president de cada òrgan de representació, i fins a quatre membres més, designats per aquests òrgans, ad hoc per a cada reunió.

  Actuarà com a secretari la persona que designin els representants dels professors.

 3. La CM té com a objectiu debatre i, si escau, negociar els continguts i l'aplicació de mesures que afectin les condicions laborals i sindicals del PDI de la UPF, abans de ser sotmeses a aprovació del Consell de Govern, o de l'òrgan que correspongui.

 4. Seran objecte d'informació, debat i, si escau, negociació els temes relatius a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'Estatut del PDI, i la resta de disposicions legals vigents que afectin el PDI, i específicament en el cas del PDI laboral, l'Estatut dels Treballadors i el conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.

 5. Quan es presenti al Consell de Govern de la UPF perquè aprovi un tema que hagi estat tractat prèviament a la CM, es farà constar el grau d'acord assolit en la comissió.

 6. La CM celebrarà una reunió ordinària cada trimestre lectiu. La convocatòria es farà amb una antelació mínima de quinze dies, si bé es pot produir, previ acord de les parts, amb una antelació menor; ha d'incloure l'ordre del dia amb els temes que s'hi tractaran i la documentació que faci referència a aquests. De les reunions se n'ha d'estendre una acta amb els temes tractats i els acords a què s'hagi arribat en cada cas.

 7. També es podran convocar sessions extraordinàries, quan hi hagi temes que ho requereixin o a petició dels dos òrgans de representació del PDI, amb una antelació mínima d'una setmana, o menor si hi ha acord entre les dues parts.

 8. La Comissió estarà vàlidament constituïda si hi són presents el vicerector, o persona en qui delegui, i els presidents dels dos òrgans de representació o persones en qui deleguin, les quals tindran la condició de portaveus de l'òrgan corresponent.

Barcelona a 29 de març del 2011

Pere Jódar Martínez Josep M. Micó Juan Xavier Perramon Tornil
President JPDI Vicerector de Professorat President del CEPDI