Aplicació al PDI dels permisos de maternitat i paternitat

ACORD PER A L'APLICACIÓ AL PDI DELS PERMISOS DE MATERNITAT I PATERNITAT

En la sessió del 6 d'octubre del 2008 el Consell de Govern de la UPF va ratificar l'acord de la Mesa d'universitats públiques de Catalunya, de 25 de setembre del 2008, d'unificació de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques de Catalunya.

En aquests dos anys d'aplicació de la normativa unificada, han sorgit aspectes que cal desenvolupar per aplicar-los al PDI. Així com el PAS té un horari diari controlat amb un còmput setmanal d'hores i un d'anual, l'especificitat del personal acadèmic fa que únicament tingui controlada una part molt petita de la seva dedicació: les hores de docència presencial en cada curs acadèmic.

Els permisos de maternitat o de paternitat afecten a tota la jornada laboral en un cert període de temps, mentre que les reduccions de jornada ho fan a una part de la jornada o es poden compactar de manera que es prolongui el permís. En tots dos casos cal establir el criteri de com afecten a les activitats de recerca i de docència i com calcular el nou còmput d'hores anual, tenint en comte que els permisos i les reduccions associats a una maternitat tenen incidència en dos cursos acadèmics.

És per aquest motiu que amb la JPDI i el CEPDI s'acorden els criteris següents:

 1. Els permisos i les reduccions de jornada s'han d'aplicar a tots els aspectes de la dedicació dels professors.

 2. En el curs acadèmic durant el qual els professors gaudeixin d'un permís o d'una reducció de jornada es calcularà el nombre d'hores que s'han d'impartir en funció dels criteris següents:

  1. Al període que es correspongui amb la baixa maternal no se li computarà cap hora de docència.

  2. En el cas de compactació de l'hora de lactància o de la reducció de jornada, en el període que correspongui tampoc es computarà cap hora de docència.

  3. En el cas que algun dels períodes anteriors incloguin totalment o parcialment el mes d'agost, el període s'allargarà amb el nombre de dies equivalent al de les vacances no gaudides.

  4. En el període de reducció d'un terç de la jornada durant un any a partir de la finalització del permís de maternitat o la d'una hora de lactància fins que el fill tingui un any, les hores de docència es computaran proporcionalment a la reducció.

  5. Només es poden computar hores de docència en els períodes del calendari acadèmic.

 3. El Servei de PDI publicarà a la web del PDI un formulari perquè els professors puguin calcular les hores de dedicació en els dos cursos afectats per una maternitat. Aquest càlcul es farà per als permisos i les reduccions que no tenen cap incidència retributiva:

  1. Baixa maternal de 16 setmanes (més dues per cada fill addicional).

  2. Permís d'una hora diària de lactància fins que el fill tingui un any.

  3. Reducció d'un terç de la jornada durant un any a partir de la finalització de la baixa maternal.

  A més, el càlcul es farà en relació amb tres possibilitats diferents, segons que la reincorporació sigui:

  1. Després de la baixa maternal.

  2. Després de compactar les hores de lactància.

  3. Després de compactar les hores de lactància i la reducció d'un terç de la jornada.

 4. El càlcul de les diferents possibilitats previstes en el punt anterior implica una reducció aproximada de 90 hores entre els dos cursos afectats. La professora pot optar per distribuir aquesta reducció de 90 hores (75% de la dedicació docent) entre els dos cursos de la manera que li sembli més convenient, ja sigui des d'un punt de vista personal com tenint en compte la docència que hagi d'impartir.

 5. El gaudi dels 28 dies de permís de paternitat equival a una reducció de 15 hores (12,5% de la dedicació docent) en el curs que es produeixi el fet. En el cas de famílies monoparentals, aquestes hores s'afegiran a les previstes en l'apartat anterior.

 6. Els pares que tinguin dret a una reducció d'un terç de la jornada, poden gaudir d'una reducció equivalent a 40 hores (33,3% de la dedicació docent), distribuïdes entre els dos cursos afectats. Aquesta reducció es pot acumular a la del permís de paternitat.

Barcelona a 29 de març del 2011

Pere Jódar Martínez Josep M. Micó Juan Xavier Perramon Tornil
President JPDI Vicerector de Professorat President del CEPDI