Acta de la reunió del 18.05.2009

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dilluns 18 de maig de 2009 entre 15:00 i 16:30 h. a la sala 20.233 de l'edifici Jaume I.

Assisteixen: Xavier Perramon (president), Hèctor López (vicepresident), Natàlia Izard (secretària), Fina Alemany, Rafael Oliver, Elisabeth Miche, Marició Janué, Mònica Vinaixa, Marc Lloveras i Montserrat Ribas.

Excusen la seva assistència: Miquel M. Gibert, Joan Miralles, Enric Meinhardt, Nuria B. Centeno, Berta Alsina, Eusebi Colàs, Víctor Farías, Ma. José González.

Absències: Ona Domènech, Albert Garcia, Jordi Muñoz.

Ordre del dia:

Abans de començar la reunió, es presenta Montserrat Ribas, nova membre del Comitè, que substitueix Montserrat González.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova afegint el canvi d'annexar el document elaborat per Eusebi Colàs sobre el Comitè de Seguretat i Salut.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

 • Reunió amb amb el nou equip rectoral

  El passat 2 d'abril ens vam reunir amb el nou equip rectoral. Per part de la Universitat hi van assistir el rector i el nou vicerector de professorat, José María Micó. Va ser una reunió de presentació, no de treball. No ens havíem reunit abans perquè el vicerector havia estat fora. Va dir que tornava a marxar fins mitjans de juny. J. Estafanell va suggerir que li demanéssim hora per a una pròxima reunió durant dos dies que seria aquí al maig. Tenim hora amb ell el 26 de maig, i aquesta reunió serà perquè J. M. Micó se situï i sàpiga quins temes tenim pendents.

  Li vam donar les nostres propostes de reglament de negociació i de participació en els processos de selecció. Tots els presents per la part sindical van expressar el seu descontentament amb les negociacions amb l'anterior vicerector J. Casals, considerant que pràcticament va obstaculitzar la nostra tasca.

  Fina Alemany opina que abans de tancar el mandat hauríem hagut de reunir-nos amb ell i tancar temes. Però no ho vam fer.

  Xavier Perramon creu que és perquè vam confiar massa, pensant que ell continuaria sent el vicerector de Professorat.

 • Consell de Govern

  Des de la darrera reunió del Comitè n'hi ha hagut dues del Consell, però el vicerector de Professorat no va assistir a la segona perquè era fora i no s'han discutit coses que fossin competència seva. A la primera es van renovar els representants de la Comissió de Professorat. A la reunió del mes de maig es va aprovar la normativa de l'extinció dels plans d'estudis antics per donar pas als nous graus. És una normativa pensada per als estudiants, que inclou la qüestió de les tutories: els estudiants dels plans antics tenen dret a acabar-los, i si són més de 20 en una assignatura tenen dret a docència presencial. Si no, ho fan sense classe amb un tutor. El problema és qui els fa la tutoria. Com computen aquestes hores? Xavier Perramon proposa preguntar-ho al vicerector quan es parli de les UDEs en la propera reunió. Proposa que siguin hores computables, de PAD.

  En aquesta reunió, al torn obert de paraules Anna Cuxart va demanar per l'informe semestral de la Comissió de Professorat, tal com diu la normativa. El rector diu que això està pendent, però com que hi ha un nou equip de govern, ja es farà més endavant.

  Al Consell de Govern del mes d'octubre passat es va prendre un acord sobre l'aplicació del pla Concilia a les universitats. Deien que en 6 mesos s'hi adaptaria la normativa interna de la UPF, i no ho han fet. El president ho va preguntar i el gerent va dir que estava pendent de negociació amb el PAS. El president es pregunta: Què s'ha de negociar? I el PDI? El gerent es va comprometre a tenir la normativa a la pròxima reunió del Consell de Govern. Si no ho compleix, direm alguna cosa.

 • Reunió de la Comissió Paritària del Conveni

  A la reunió es van tractar 4 temes.

  • Pagues extres: els sindicats van demanar si els que compatibilitzaven dues feines podien cobrar la paga de tots dos llocs. Però la llei diu que només es pot cobrar d'un lloc.
  • Professorat col·laborador temporal: com s'estabilitza. Ho ha de negociar cada comitè d'empresa.
  • Pla Serra Húnter: fases quadriennals, la 1a va acabar el 2007, i no hem passat a la 2a fase. Es diu que no està clar el futur del Pla.
  • El PDI laboral que s'acredita per a funcionari: quina ha de ser la política de la universitat?
 • Diversos

  • Havíem dit que faríem un comunicat en resposta al rector referent a la seva reelecció, ja es va publicar.
  • Ha circulat un nou document sobre les UDEs.
  • Eusebi Colàs ha enviat l'informe que han preparat ell i Anna Cuxart (delegada de prevenció de la JPDI) sobre riscos laborals a l'edifici Roc Boronat i al Campus de la Ciutadella. Li hem preguntat a l'Eusebi quina difusió tenen prevista, i diu que se n'informarà, per si se n'ha de fer difusió externa. Perquè l'informe és per corregir els riscos, que no es quedi l'operació en detectar-los i prou. L'informe, que es va penjar a la web interna del Comitè, consta com a annex 2 d'aquesta acta.

3. Propera reunió amb el vicerector de Professorat

Ordre del dia proposat:

 • Formalització de les reunions.
 • Participació als processos de selecció.
 • Regularització dels falsos associats.
 • Altres temes pendents del Conveni col·lectiu (col·laboradors temporals, ajuts del fons social, etc). Es tracta de coses que van sortint a la Comissió Paritària i la conclusió és que les han de resoldre els comitès d'empresa de cada universitat. El president recopilarà una llista per anar recordant que són temes pendents.

Elisabeth Miche es va reunir amb Enric Vallduví, director del departament de Traducció. Ell no reconeix els falsos associats. Diu que en l'època en què els afectats van passar a temps parcial va ser perquè la universitat ja no podia assumir els costos, no perquè contractés mai gent de fora. Sobre la possibilitat que els associats aconsegueixin una plaça fixa no va parlar clar, deia que era bo que s'hagués aprovat un nou grau, la qual cosa era una possible sortida, però també deia que abans faria fixos els lectors, i si sobrava docència quedava la possibilitat per als associats. Ell confia en les jubilacions, però ara sembla que no tothom es vol prejubilar. Per a E. Vallduví els falsos associats no són un problema ni una prioritat. En una hipotètica contractació, els criteris de selecció seguiran sent acadèmics encara que es tracti de professors associats.

Xavier Perramon opina que a la propera reunió amb el vicerector haurem de tornar a treure el tema.

M. Ribas creu que no es pot negociar només parlant de falsos associats, sinó que s'ha de tenir en compte la història. Allò no s'havia d'haver produït mai. Però ara, havent deixat colar aquell gol, costa rectificar.

E. Miche creu que ningú es vol responsabilitzar del que va passar, ni els que manaven quan hi va haver les reduccions, ni els que havien manat abans (Mercè Tricàs, l'anterior directora del departament). Hi ha una falta de compromís de la universitat.

X. Perramon recorda que al Conveni hi figura la regularització dels falsos associats. E. Miche creu que no ens convé tancar-nos en la dialèctica de si són falsos o no. X. Perramon recorda que tot i així a les converses amb J. Casals ja vam pactar una llista.

M. Ribas opina que s'hauria d'aconseguir que la universitat veiés que té un greuge amb aquestes persones.

L'altre tema principal continua sent la participació del Comitè en els concursos, amb veu i sense vot. Ja que el rector ho va treure a la conversa com a possibilitat en la primera reunió amb el nou vicerector, hauríem d'aprofitar aquesta disposició seva i que accepti aquesta possibilitat.

Per altra part hi ha els temes conjunts amb la JPDI: la planta i les UDEs. El tema de les UDEs el porten els vicerectorats de Docència i Postgrau, i el de Professorat fins ara no hi ha intervingut.

4. Activitats de les comissions

 • Comissió de Professorat: La responsable, Ma. José González, ha preparat el resum de funcions de la comissió que consta com a annex 3 d'aquesta acta. Va proposar fer un protocol i reunir-se amb els professors campus per campus, per veure les particularitats de cada departament.

 • Comissió d'Assessorament i Greuges: Van quedar de donar publicitat a l'apartat d'assessorament i greuges de la web del Comitè. S'haurien de trobar també amb la comissió de Comunicació per fer-ho.

5. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

6. Torn obert de paraules

Hèctor López proposa obrir noves línies de reclamació amb el que figura al Conveni i no es compleix.

F. Alemany considera que fins ara hem tractat tan sols dos temes, i no els hem aconseguit tancar. Potser ens convindria un canvi d'estratègia i presentar més temes.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president