Acta de la reunió del 18.05.2009 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 18 de maig de 2009)

1. Reunió amb el rector i el vicerector

El 2 d'abril ens vam reunir representants del Comitè d'Empresa i la JPDI amb el rector i el nou vicerector de Professorat, J. M. Micó. No era una reunió de treball sinó simplement de presentació. El vicerector, que havia estat fora les setmanes anteriors, va demanar que li deixéssim un marge de temps per situar-se en el càrrec, però també va dir que tornaria a marxar unes setmanes al maig.

Vam expressar al rector el nostre descontentament amb la tasca del vicerector anterior en la relació amb els representants del PDI, i vam repassar els temes que tenim pendents però sense entrar a discutir solucions concretes (tot i que el rector va comentar algunes propostes que se li anaven acudint, p. ex. en el tema de la participació sindical en els concursos).

2. Consell de Govern

 1. A la reunió de l'abril es va aprovar la renovació de la meitat de la Comissió de Professorat tal com preveuen els Estatuts. Els nous membres són Àlex Alsina, Núria Bouza i Fernando Giráldez (en substitució de Mercè Tricàs, Marc Carrillo i José M. López-Botet respectivament). Queda pendent de designar un altre membre en substitució de Josep Gifreu.

 2. A la reunió del maig es va aprovar la normativa d'extinció dels plans d'estudis pre-Bolonya. Aquesta normativa contempla l'assignació de tutors per a estudiants que hagin de cursar assignatures a extingir no impartides presencialment, però no diu res de com comptaran aquestes tutories a efectes de dedicació del professorat.

  En el torn obert de paraules es va demanar per l'informe que per mandat estatutari ha de presentar la Comissió de Professorat al Consell de Govern semestralment. El rector va dir que aquest informe es presentarà més endavant, perquè el nou equip rectoral s'ha estrenat fa poc i perquè encara no fa sis mesos de l'informe anterior (això és incorrecte perquè l'últim informe no es va presentar al desembre, com va dir, sinó al gener del 2008).

  També es va demanar per l'adaptació de l'“acord Concilia” a la normativa interna de la UPF, tant per al PAS com per al PDI, que per acord del Consell de Govern del passat octubre s'havia d'haver aprovat abans del mes d'abril. El gerent va dir que encara s'estava discutint amb els representants del PAS però que hi havia el compromís d'aprovar-ho al Consell de Govern del juny. Sembla que això vol dir que es farà sense la participació dels representants del PDI.

3. Comissió Paritària del Conveni

A la reunió del 30 d'abril es van tractar els temes següents:

 1. Retribució del professorat a temps parcial que treballa en una altra Administració Pública. Es va demanar buscar una solució que no penalitzi aquest professorat en el cobrament de pagues extraordinàries, i es va dir que s'estudiarà a la propera reunió.

 2. Situació del professorat col·laborador temporal. De la discussió d'aquest tema la conclusió va ser que, d'acord amb el Conveni, l'adaptació i promoció d'aquest professorat ha de ser negociada a cada universitat amb el Comitè d'Empresa.

 3. Situació del pla Serra Húnter. Inicialment estava previst desenvolupar aquest pla en fases quadriennals però la primera fase, que acabava el 2007, es va prorrogar al 2008. Es va informar que està previst que es torni a prorrogar la primera fase fins a final del 2009. Per al futur és possible que es modifiquin les condicions del pla.

 4. Convocatòria de places de PDI funcionari per al PDI laboral que obtingui la corresponent “acreditación nacional”. Les universitats són poc favorables a convocar aquestes places, sobretot per al professorat amb contracte finançat pel pla Serra Húnter (es perdria el finançament). Van dir que voldrien més “flexibilitat” en aquest pla (es pot entendre que el que voldrien és que la Generalitat financés també les places de PDI funcionari), però això s'està negociant en el Consell Interuniversitari.

4. Altres informacions

 • El Comitè d'Empresa i la JPDI vam publicar un comunicat sobre el resultat de les eleccions a rector, en resposta a la nota triomfalista del rectorat.