Acta de la reunió del 16.10.2008 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 16 d'octubre de 2008)

1. Reunió amb el vicerector de Professorat

El 2 d'octubre ens vam reunir el president, el vicepresident i la secretària amb Jaume Casals i Joan Estafanell per tractar dos punts:

 1. Planificació de les reunions del curs 2008/09 específiques del PDI-L. Vam quedar que proposaríem un reglament que especifiqués la periodicitat d'aquestes reunions, com s'han de fer les actes, etc. A part, es continuaran convocant reunions conjuntes amb representants del Comitè i la JPDI per als temes que afecten tot el PDI.

 2. Reunió amb els directors de departament. Aquesta reunió va ser proposada pel mateix vicerector aviat farà un any, però sembla que encara no ha trobat una data adient. Va dir que miraria de convocar-la per abans de finals d'octubre.

D'altra banda, a la reunió conjunta Comitè–JPDI del 18 de juny passat es va decidir formar un grup de treball per analitzar l'evolució de la situació del professorat. Aquest grup (Chelo Chacartegui, Anna Cuxart, Pere Jódar i Xavier Perramon) s'ha reunit dues vegades amb Joan Estafanell (9 de juliol i 2 d'octubre): la taula amb les dades d'evolució de professorat, aplicant els criteris consensuats pel grup, està disponible a la web interna del Comitè.

2. Consell de Govern

 1. A la reunió del juliol es va presentar el document base del Pla d'Igualtat Isabel de Villena, en període de participació, suggeriments i comentaris per part de la comunitat universitària des de mitjans de juliol fins al 15 d'octubre.

 2. A la reunió de l'octubre es va aprovar l'adopció de l'“acord Concilia” de la Mesa d'Universitats, pel qual s'unifica la normativa sobre permisos per a tots els col·lectius de personal de les universitats públiques catalanes. Es faran les adaptacions de la normativa interna de la UPF que siguin necessàries (abans de sis mesos, encara que l'“acord Concilia” és vigent des de l'1 d'octubre).

  També es va acordar la tramitació dels complements de recerca de PDI laboral avaluats favorablement per l'AQU en la convocatòria 2008.

3. Comissió Paritària del conveni

 1. A la reunió del 4 de juliol es van tractar dos temes:

  1. Contractació “excepcional” de professorat col·laborador: les universitats van dir que necessitarien un temps per aclarir jurídicament com s'ha d'aplicar el Reial Decret (publicat tres dies abans).

  2. Aplicació de l'article 21.4 del conveni col·lectiu, referent a la dedicació del PDI-L. Es va constatar que hi ha universitats que estan modificant el règim de dedicació del PDI sense negociar-ho amb els representants del personal. Es va acordar que els comitès d'empresa afectats plantejarien el tema a les seves universitats, i si continua l'incompliment es portarà a la Paritària.

 2. A la reunió del 3 d'octubre es van tractar els temes següents:

  1. Regularització de professorat associat. Va quedar clar que no tothom té el mateix concepte de “fals associat”, de fet hi ha tipologies diverses de professorat associat contractat en situació inadequada (D. T. 2a del conveni): “il·legals”, “irregulars”, … Tampoc a totes les universitats s'ha fixat el calendari de regularització d'aquest col·lectiu, com mana el conveni. Es va acordar que es farà un informe sobre la situació per a la propera reunió de la Paritària al gener.

  2. Contractació de professorat col·laborador. Es va comentar la disparitat de criteris amb què s'està aplicant el R. D.: fora de Catalunya hi ha universitats que en fan una interpretació molt laxa, l'ANECA ja admet sol·licituds d'acreditació (però no a llicenciats que no tinguin una diplomatura) mentre que l'AQU obrirà la convocatòria al gener del 2009, … Les universitats catalanes creuen que aquests nous contractes només són aplicables a casos excepcionals molt particulars com són les escoles d'Infermeria.

  3. Aplicació de l'article 45 del conveni, referent a plans de formació per al PDI-L. La conclusió de moment és que cada comitè d'empresa ho ha de negociar amb la seva universitat.

  4. Mèrits de recerca del 2005 del PDI-L que sembla ser que no es poden reconèixer. Els sindicats proposaven fer una sol·licitud conjunta al Govern en el marc de la Mesa d'Universitats perquè es paguessin aquests trams pendents, però les universitats, després d'una discussió interna, van decidir que la Mesa no és el lloc adequat sinó que s'ha de demanar directament a la Direcció General d'Universitats.

4. Altres informacions

 1. La Universitat hauria d'haver presentat, com a molt tard al setembre, la proposta de constitució de la Mesa de Negociació de la UPF. Segons el vicerector Pelegrí Viader, la proposta tot just s'ha acabat d'elaborar però falta trobar el dia per presentar-la als representants sindicals.

 2. S'ha publicat l'informe d'avaluació de la Universitat que ha fet la European University Association. Hi ha poques referències, per no dir cap, a la situació laboral del PDI (es parla p. ex. de la conveniència de contractar professorat internacional, de potenciar la contractació de teaching assistants, o que s'avaluïn les polítiques de contractació dels departaments). Sí que hi ha suggeriments sobre la governança (reduir el nombre i la composició dels òrgans de govern) que segons el rector van ser iniciativa del propi equip avaluador, tot i que n'hi ha d'altres (que els degans i altres càrrecs siguin designats pel rector) que s'assemblen molt a les propostes del “Llibre Blanc” de l'ACUP.