Acta de la reunió del 16.10.2008

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dijous 16 d'octubre de 2008 entre 15:00 i 16:30 h. a la sala 20.283 de l'edifici Jaume I

Assisteixen: Eusebi Colàs, Fina Alemany, Rafael Oliver, Natàlia Izard (secretària), Elisabeth Miche, Xavier Perramon (president), Montserrat González, M. José González, Hèctor López Bofill (vicepresident), i Mònica Vinaixa.

Excusen la seva assistència: Berta Alsina, Joan Miralles, Miquel M. Gibert, Ona Domènech, Marició Janué, Nuria B. Centeno, i Daniel Martínez.

Absències: Alfred Bosch, Víctor Farías, Albert Garcia, i Enric Meinhardt.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

Queda aprovada.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

Amb la informació sobre el Pla d'Igualtat sorgeix la qüestió de la conveniència que el Comitè d'Empresa participi en l'elaboració d'aquest pla, en la fase de comentari públic que estava oberta fins al 15 d'octubre. Es decideix que un grup format per Fina Alemany, M. José González, Xavier Perramon, i qui vulgui afegir-s'hi, es reunirà per preparar un breu text com a aportació al Pla d'Igualtat en nom del Comitè d'Empresa del PDI.

3. Marc de negociació amb la Universitat

Es comenta la proposta de reglament de negociació del PDI-L amb la Universitat, que s'ha tramès amb la convocatòria de la reunió. S'acorda fer-hi dues esmenes: una sobre la designació d'un secretari de la comissió negociadora, i l'altra sobre l'aprovació per part dels òrgans de govern de la Universitat dels temes tractats per aquesta comissió (no sempre el Comitè d'Empresa haurà d'explicar la seva posició: si hi ha acord en la comissió negociadora, la Universitat també ha de fer seu aquest acord).

S'aprova la proposta de reglament de negociació amb aquestes esmenes, que consta com a annex 2 d'aquesta acta, i es decideix enviar-la al vicerector de Professorat.

4. Regularització de professorat associat (disp. trans. 2a del Conveni)

A la darrera reunió de la Comissió Paritària del Conveni va tornar a sortir el tema dels “falsos associats” i es va decidir que per a la propera reunió al gener es prepararà un informe del que s'està fent a cada universitat.

En la discussió sobre el tema queda clar que el primer que hauríem de fer és definir exactament què és el “professorat associat contractat en situació inadequada&rdquo, tal com se l'anomena textualment al Conveni.

El president proposa fer nosaltres la nostra pròpia definició.

M. J. González diu que si ja hi ha una definició de què és un “professor associat”, tot el que no compleixi aquests requisits serà un “fals associat”.

Hèctor López Bofill proposa fer una definició en negatiu, és a dir: “El professorat associat contractat en situació inadequada és tot aquell que no …, no …, etc.”.

Alguns membres comenten que l'associat és actualment una perversió d'aquesta figura contractual, i que hi ha una sèrie d'injustícies històriques que s'han de solucionar.

5. Planificació d'activitats de les comissions

El vicepresident es compromet a reactivar les comissions: que els responsables convoquin les reunions, que s'elabori un llistat de les tasques que ha de fer cada comissió, etc.

6. Assumptes de tràmit

El president recorda que, quan sigui efectiva la baixa de Daniel Martínez del Comitè d'Empresa, caldrà escollir un nou representant en el Comitè de Seguretat i Salut, cosa que si és possible convindria fer a la propera reunió.

7. Torn obert de paraules

Després de les intervencions que hi ha hagut en els punts anteriors, no es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president