Acta de la reunió del 08.02.2011 – Annex 4

Matèries del Conveni col·lectiu de les quals es proposa revisar-ne el compliment a cada universitat per si s'han de considerar a la Comissió paritària

 • Accés del PDI laboral a temps complet al fons d'acció social (art. 46)

  Algunes universitats (UPC, UB) ja ho han acordat o ho estan negociant, amb efectes retroactius des del 2008.

 • Ajut per a la matrícula en estudis universitaris oficials (art. 47)

  Algunes universitats (UB) tenen un programa d'ajuts per a professors associats i becaris FPI, FPU, FI, etc. L'ajut equival a la matrícula del doctorat EEES (només paguen taxes de gestió d'expedient acadèmic, 64 €).

  La UPF cobra als becaris amb contracte laboral la matrícula de tutoria de tesi com a qualsevol altre doctorand de l'EEES: 105.05 € el curs 2009/10 (Decret 110/2009), 400 € el curs 2010/11 (Decret 98/2010).

 • Negociació de programes d'estabilització del professorat lector (art. 50.2.b)

  A la UPC tenen un programa d'estabilització de lectors i investigadors Ramón y Cajal des del 2009, i el Comitè d'Empresa ha presentat una proposta de modificació per simplificar el mecanisme d'avaluació.

 • Informació per part de la universitat, abans del 31 de desembre de cada any, de les mesures adoptades amb relació als punts 1 i 2 de l'article 50 (art. 50.5)

  La UPF no ha informat de les mesures corresponents al 2010.