Acta de la reunió del 08.02.2011

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dimarts 8 de febrer del 2011 entre les 15h00 i les 17h05, a la sala de juntes 40.043 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen:

Xavier Perramon (president), Hèctor López (vicepresident), Marc Lloveras, Rafael Oliver, Fina Alemany, Mònica Vinaixa, Berta Alsina, Ma José González, Marició Janué i Elisabeth Miche (secretària).

També assisteixen els membres de la JPDI Pere Jódar i Patrick Zabalbeascoa.

Excusen la seva assistència:

Eusebi Colàs, Nuria B. Centeno, Víctor Farías, Miquel M. Gibert, Natàlia Izard, Albert Forcadell.

Absències:

Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Enric Meinhardt, Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

Abans de començar, el president informa que Miquel Gibert ha guanyat la plaça de Titular d'Universitat a la qual es va presentar, i quan passi a funcionari deixarà de ser membre del Comitè d'Empresa.

2.1. Pla de sostenibilitat econòmica

El president explica que entre altres mesures per assolir els estalvis del pla 2011–2014 (3.5 M€/any) es fa fora gent del PAS, i pel que fa al PDI els associats són els més vulnerables. A més ara les universitats hauran de pagar la seguretat social dels nous funcionaris. S'hauran de concretar les mesures per assolir aquests estalvis.

2.2. Reunió amb el vicerector

El president informa dels temes tractats durant la reunió del 9 de desembre del Comitè d'Empresa i la JPDI amb el vicerector, el vicegerent i el cap de Servei de PDI. Comença per anunciar que la reducció prevista del 2% de la massa salarial del PDI tindrà efecte en el PAD a partir del curs 2011/12 i que hi haurà mesures d'optimització de la dedicació docent.

Reglament de negociació i calendari de reunions. Els representants de la Universitat van venir amb una contraproposta amb algunes modificacions. Pel que fa al calendari de reunions amb el vicerector, es determinarà més endavant.

Dedicació docent. El vicerector va presentar un esborrany de les anomenades “hores de dedicació docent” (HDD), que substitueix l'antiga proposta de les “UDEs”. Els representants del PDI vam acordar que estudiaríem la proposta i presentaríem una contraproposta a la propera reunió.

Planta de professorat. Encara que a la reunió anterior ens van dir que la planta s'actualitzaria abans d'acabar el 2010, es torna a deixar per a més endavant. Abans s'haurà d'aprovar el nou còmput de la dedicació.

Temes específics del PDI laboral. El president informa que en alguns departaments, com el de Tecnologia, s'estan canviant els contractes d'associat. A més, es dóna l'agreujant que es modifica injustificadament el tipus retributiu del contracte. X. Perramon recorda que els criteris per assignar els tipus retributius del professorat associat s'han de negociar amb el Comitè d'Empresa. Queda pendent el seguiment de la situació del professorat lector i col·laborador temporal que ha acabat el seu contracte.

El president recorda que els convenis col·lectius no poden establir la jubilació obligatòria als 65 anys si no és a canvi de polítiques de foment de l'ocupació, i en el cas del nostre conveni aquestes polítiques són la regularització dels falsos associats i l'estabilització dels lectors, cosa que encara està pendent a la UPF.

El cap del Servei de PDI va presentar una proposta d'acord sobre permisos de maternitat o paternitat. Vam decidir que la proposta s'estudiaria en una subcomissió tècnica.

La Comissió de Professorat, en principi, hauria de reunir-se dues vegades l'any (juny i desembre) per aprovar convocatòries de places permanents, però la reunió del desembre només va ser de tràmit. El president subratlla que en 8 mesos només han sortit 3 places de TU i agregat.

La propera reunió amb el vicerector està prevista per al 15 de febrer.

2.3. Subcomissió tècnica

El president informa que el 21 de desembre es va reunir la subcomissió tècnica que inclou un representant del Comitè d'Empresa (X. Perramon) i de la JPDI (P. Jódar), i els caps dels serveis de PDI (J. Estafanell) i d'Assessoria Jurídica (E. Arranz). Es va acordar introduir algunes esmenes al darrer esborrany de reglament de negociació. Es canvia el nom de “comissió de negociació” per “comissió mixta” perquè inclou els funcionaris, que no tenen la capacitat de negociar que tenim els laborals. Allà on parla de “negociació” es canvia per “informació” en el cas dels funcionaris. El secretari o secretària serà designat pels representants del personal. El quòrum de la comissió: hi ha de ser almenys el vicerector o persona en qui delegui, un representant del Comitè i un representant de la Junta.

A la mateixa reunió s'havia de tractar l'acord sobre els permisos de maternitat, però com que el Servei de PDI havia d'acabar de repassar alguns detalls, i a més hi havia errors en l'exemple de càlcul de la reducció docent, es va deixar el tema per a una altra reunió.

Ma José González troba bona aquesta proposta de permisos si funciona. Pensa que depèn dels recursos de cada departament i del seu nivell de transparència. Demana si són els departaments els que fan les despeses. El president respon que és l'empresa (la universitat) qui paga les despeses de la maternitat, no els departaments. Tothom està d'acord que el tema de la reducció i el finançament dels permisos no queda ben clar i que els departaments haurien d'informar més clarament el PDI.

2.4. Consell de Govern

Als pressupostos de l'any 2011, per primera vegada les despeses de personal disminueixen, en total un 0.67%. El president informa que a la reunió del desembre també es va aprovar un nou conveni d'adscripció de l'Escola Elisava a la UPF, però que el personal d'aquesta escola no tenia notícia d'aquest conveni.

Es va presentar una proposta de Codi de Conducta de la UPF sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament, però està congelada perquè s'han d'acabar de revisar alguns detalls.

El president informa que a la reunió del gener es va aprovar una modificació del Reglament Electoral per adaptar-lo als nous Estatuts de la UPF pel que fa a la composició del Claustre, i en particular als col·legis del professorat. Els 23 representants que abans eren de catedràtics contractats, agregats, emèrits i investigadors ara ho són de lectors, visitants, emèrits i investigadors (23), i a part hi ha els associats, ajudants i altres categories (13).

També comenta que es va designar José García Montalvo membre de la Comissió de Professorat en substitució d'Albert Carreras, que ha estat nomenat secretari d'Economia i Finances de la Generalitat. I que es va designar Marina Picazo i Montserrat Ribas membres de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere en substitució d'Anna Cuxart i Ma José González. El president precisa que en la designació d'aquestes noves membres no s'ha consultat ni informat els òrgans de representació i que, a més, aquesta comissió hauria de tenir 8 membres del PDI i no 6.

2.5. Comissió paritària del conveni

En relació amb aquest tema, el president informa que algunes universitats i especialment la UdG estan fent contractes per obra o servei i que hem de vigilar si són per fer docència o no.

Pel que fa als plans d'austeritat el temor que hi ha és que s'amortitzin places d'agregats o col·laboradors permanents. El president informa que al torn obert de paraules de la reunió del 15 de desembre de la Comissió paritària, els representants dels treballadors van expressar la seva preocupació per la proliferació de contractes en frau de llei: falsos associats i visitants. Els representants sindicals han acordat recopilar una llista de temes previstos al Conveni per veure si s'estan incomplint a cada universitat, i amb relació als falsos associats i visitants, es demana que cada comitè d'empresa sol·liciti a la seva universitat la previsió de nous contractes.

2.6. Altres informacions

El president comenta que la UPF no està aplicant el Decret 128/2010 pel que fa a l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat universitari, ja que les bases de les convocatòries no contemplen el que disposa l'article 3 del decret.

A la darrera reunió de la comissió que negocia la situació del personal de suport a la recerca (PSR) es va discutir un esborrany que proposava que alguns PSR passessin a PDI. A la propera reunió prevista per al 10 de febrer s'ha convidat a X. Perramon. Hi ha un altre tema que és el de la participació d'aquest personal en els òrgans de govern. Actualment la majoria de PSR poden votar els seus representants als consells de departament però no presentar-se com a candidats. Si fossin PDI, els doctors serien membres nats del consell. Segons P. Jódar, el problema és precisament que encara que siguin doctors els departaments no volen que votin, p. ex. en les eleccions a director.

La Gerència ha tramès la memòria que acompanya l'aprovació del pressupost 2011. Es destaca que és molt difícil fer un seguiment d'any en any de l'evolució del pressupost perquè es maquillen els números. No hi ha transparència. No és fàcil saber com es gasten els diners en algunes partides.

3. Proposta de reglament de negociació amb la Universitat

El president explica la proposta de reglament que ens van presentar a la reunió del 9 de desembre, i que consta com a annex 2 d'aquesta acta. La comissió negociadora del PDI de la UPF passarà a dir-se Comissió Mixta (CM) i serà presidida pel vicerector de Professorat. Estarà constituïda per una delegació de l'equip de govern de la UPF i una delegació del Comitè d'Empresa del PDI-L i de la Junta de PDI, composta per dos membres fixos i fins a quatre membres més designats per aquests òrgans. Actuarà com a secretari o secretària la persona que designi la CM.

El vicerector convocarà una reunió pròximament i se n'haurà de fer una cada trimestre. Es planteja la pregunta de qui proposarà els temes i l'ordre del dia. El president diu que el Comitè pot plantejar els temes i els punts que més li interessin.

4. Proposta de còmput de la dedicació: les hores de dedicació docent (HDD)

A més de les hores de docència presencials (ja siguin teòriques, de seminaris o pràctiques), es comptabilitzaran com a hores de dedicació docent les activitats de tutories d'alumnes de grau, la direcció de treballs de grau i la direcció de treballs de màster.

El president considera que el tabú de superar les 120 hores s'ha trencat i li sembla molt desproporcionat el nombre d'hores dedicades a les tutories. Ma José González subratlla que aquest còmput no està ponderat pel nombre d'estudiants. Fina Alemany pensa que tot depèn del curs que toqui. El professor que tingui el 1r curs tindrà molta més feina que el que tingui un 2n o 3r curs. Tothom està d'acord en preparar una contraproposta. Berta Alsina opina que l'increment d'hores (passar de 120 a 160 h) és molt gran, però la simplificació li sembla bé. També es comenta la diferència entre departaments, i que el PAD d'alguns departaments és molt més complicat que el d'altres. En relació amb la direcció de tesis doctorals (10 HDD), Hèctor López remarca que hauríem de mirar que cap professor acumuli més de tres tesis, i que només s'haurien de comptabilitzar quan la tesi fos llegida per evitar que el descompte es prolongui indefinidament. Tampoc es podrien comptabilitzar aquestes HDD si el professor tingués no més de 10 hores de classes.

Patrick Zabalbeascoa considera que la proposta de les HDD és demagògica. Pensa que és millor partir d'un màxim d'hores de classe (per exemple 140 h) i que hi hagi incentius fins arribar a les 160 hores. El càlcul hauria de fer-se a partir de les hores de classe i no de la dedicació, que inclou altres activitats. A partir d'aquesta base es podrien descomptar les hores de tutories, direcció de treballs de grau, direcció de treballs de màster, direcció de tesis doctorals, etc. Opina que els professors han de reivindicar més la seva feina que suposa –a més de donar les classes– corregir, preparar, estar a l'Aula Global, fer tutories, etc. També estem d'acord que cada departament tingui un marge de flexibilitat. Marició Janué alerta que el problema no és només tenir més hores de classe sinó també tenir més estudiants ja que s'estan agrupant més estudiants per cada professor. Ella va arribar a tenir grups de 200 estudiants.

Es planteja si els associats doctors poden dirigir tesis. La resposta és que sí encara que sigui difícil per la pròpia organització dels estudis.

Pere Jódar proposa que el còmput d'hores de cada professor es faci a partir del seus grups (2–4) perquè les hores són les mateixes. Hi hauria d'haver un mínim i un màxim. Patrick Zabalbeascoa proposa que en lloc d'HDD s'anomenin “hores docents”. Hem de dir les coses pel seu nom. El president pren nota de les contrapropostes.

Mònica Vinaixa també parla de l'obligació de publicar el PAD dels professors perquè sigui accessible. Berta Alsina demana si hi ha alguna normativa. Tothom està d'acord que hi ha d'haver més transparència.

5. Proposta d'acord sobre permisos de maternitat o paternitat del PDI

El president explica la proposta d'acord que ha preparat el Servei de PDI, presentada a la reunió del 9 de desembre, i que consta com a annex 3 d'aquesta acta. En relació amb els permisos de maternitat Ma José González pensa que hauríem de demanar a la universitat les estadístiques i els recursos de cada departament perquè sospita que les dones no demanen permisos perquè no disposen de tota la informació. Patrick Zabalbeascoa proposa que des de les secretaries es doni tota la informació a les futures mares. Diu que és obligació dels departaments. Berta Alsina explica que ella no va agafar tot el temps que li corresponia de permís de maternitat per no perdre competitivitat a la seva àrea. Comenta que per una banda hi ha els permisos, però per una altra la realitat és molt més dura. Tothom està d'acord que els departaments no donen la informació necessària i d'aquesta manera de vegades hi ha abusos.

6. Altres temes a tractar a la propera reunió amb el vicerector

El president presenta una llista de temes del Conveni col·lectiu que s'han de tractar a cada universitat, i que consta com a annex 4 d'aquesta acta.

S'acorda tractar els punts següents a la propera reunió amb el vicerector:

 1. dedicació docent;
 2. planta del professorat;
 3. reglament de negociació;
 4. permisos de maternitat i paternitat;
 5. temes específics del PDI laboral: estabilització dels lectors (art. 50 del conveni).

Es deixa el tema del fons d'acció social per a una propera reunió.

El president comenta que hi ha lectors al departament de Tecnologia que ja els han dit que no podran continuar al departament, en contra del que es va acordar al Conveni.

7. Comissions: actualització de membres, renovació de responsables i informe d'activitats

 • Comissió d'Assessorament i Greuges: No hi ha hagut gaire activitat recentment. Al missatge que està previst enviar a tothom durant el tercer trimestre es tornarà a recordar l'existència d'aquesta comissió.

 • Comissió de Seguretat i Salut: Al Comitè de Seguretat i Salut de la UPF s'han creat comissions per treballar aquests temes:

  1. El protocol per als casos d'assetjament.
  2. Reactivació de l'estudi dels riscos psicosocials.
  3. Revisió del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Comissió de Professorat: Cal que hi hagi una persona responsable d'aquesta comissió després que la Montserrat Ribas va deixar de ser membre del Comitè d'Empresa. El president pensa que aquesta hauria de ser una comissió forta.

8. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

9. Torn obert de paraules

No es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president