Acta de la reunió del 08.02.2011 – Annex 3

PROPOSTA D'ACORD

En la sessió del 6 d'octubre del 2008 el Consell de Govern de la UPF va ratificar l'acord de la Mesa d'universitats públiques de Catalunya, de 25 de setembre del 2008, d'unificació de normativa de sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques de Catalunya.

En aquests dos anys d'aplicació de la normativa unificada, han sorgit aspectes de que cal desenvolupar per a la seva aplicació al PDI. Així com el PAS té un horari diari controlat amb un còmput setmanal d'hores i un d'anual, l'especificitat del personal acadèmic fa que únicament tingui controlada una part molt petita de la seva dedicació, les hores de docència presencial en cada curs acadèmic.

Els permisos de maternitat o paternitat afecten a la totalitat de la jornada laboral en un cert període de temps, mentre que les reduccions de jornada ho fan a una part de la jornada o es poden compactar de forma que es prolongui el permís. En qualsevol dels dos casos cal establir el criteri de com afecten a les activitats de recerca i de docència i com calcular el nou còmput d'hores anual, tenint en comte que els permisos i reduccions associats a una maternitat tenen incidència en dos cursos acadèmics.

És per aquests motius que amb el JPDI i el CEPDI s'acorden els criteris següents:

 1. Els permisos i reduccions de jornada s'han d'aplicar a tots els aspectes de la dedicació del professorat.

 2. El curs acadèmic en el que el professorat gaudeixi d'un permís o una reducció de jornada es calcularà el nombre d'hores a impartir en funció dels criteris següents:

  1. El període que es correspongui amb la baixa maternal no se li computarà cap hora de docència.

  2. En el cas de compactació de l'hora de lactància o de la reducció de jornada, en el període que correspongui tampoc es computarà cap hora de docència.

  3. En el cas que algun del períodes anterior incloguin total o parcialment el mes d'agost, el període s'allargarà amb el nombre de dies equivalent per les vacances no gaudides.

  4. En el període de reducció d'un terç de la jornada durant un any a partir de la finalització del permís de maternitat o la d'una hora de lactància fins que el fill tingui un any, les hores de docència es computaran de forma proporcional a la reducció.

  5. Només es poden computar hores de docència el els períodes del calendari acadèmic.

 3. El Servei de PDI publicarà a la web del PDI un formulari perquè el professorat pugui calcular les hores de dedicació en els dos cursos afectats per una maternitat. Aquest càlcul s'efectuarà pels permisos i reduccions que no tenen cap incidència retributiva:

  1. Baixa maternal de 16 setmanes (més dues per cada fill addicional)

  2. Permís d'una hora diària de lactància fins que el fill tingui un any)

  3. Reducció d'un terç de la jornada durant un any a partir de la finalització de la baixa maternal.

  A més, el càlcul s'efectuarà segons tres possibilitats diferents, segons la reincorporació sigui:

  1. Després de la baixa maternal

  2. Després de compactar les hores de lactància

  3. Després de compactar les hores de lactància i la reducció d'un terç de la jornada.

 4. El càlcul de les diferents possibilitats previstes en el punt anterior implica una reducció aproximada de 80 hores entre els dos cursos afectats. La professora podrà optar per distribuir aquesta reducció de 80 hores entre els dos cursos de la forma que sembli més convenient, ja sigui des d'un punt de vista personal com tenint en compte la docència a impartir.