Acta de la reunió del 05.07.2010 – Annex 1

Resum de la informació general al Comitè d'Empresa (punt 2 de l'ordre del dia de la reunió del 5 de juliol de 2010)

1. Consell de Govern

A la reunió de juny, el rector en el seu informe va comentar la situació arran dels decrets llei (de l'Estat i de la Generalitat) de reducció del dèficit públic i la consegüent rebaixa salarial del 5%. En línia amb el to general de resignació, va dir que això implicarà més austeritat en les despeses de la Universitat.

El Consell va aprovar la proposta de reconversió dels contractes de col·laborador temporal presentada pel vicerector de Professorat (disponible a la intranet de la UPF: acord núm. 7 del Consell de Govern del 16.06.2010, accessible amb contrasenya del Campus Global). És la mateixa que ens havia presentat en la reunió del 20 de maig, amb un canvi: on deia «En aquest període, amb caràcter excepcional, el professor podrà ser contractat com associat tipus 4 a temps parcial 6 amb l'obligació d'impartir el nombre d'hores previst per aquesta dedicació», ara diu «(…) podrà ser contractat en una altra categoria i amb una dedicació docent el més aproximada possible a la del contracte de Col·laborador».

Des de la representació del PDI vam expressar que aquesta proposta és un primer pas, però que és molt millorable i proposarem canvis per avançar més en aquest sentit, per tres motius: la proposta aprovada és simplement una “recomanació”, que els departaments poden seguir o no seguir; el contracte provisional que es proposa pot suposar un perjudici econòmic a les persones interessades i, a més, contribuir a la proliferació no només dels falsos associats, sinó d'una nova figura pervertida, la dels “falsos visitants”; i hi ha altres solucions per acostar-nos al que s'està fent a la resta d'universitats i que encaixen en el context actual de restriccions, com p. ex. passar els col·laboradors temporals a permanents (tal com es farà a la UB), sense cap impacte en la massa salarial.

2. Comissió de Professorat

El 17 de juny hi va haver la reunió de la Comissió de Professorat en la qual, com havíem acordat amb el vicerector, vam fer la presentació oral del nostre informe (conjunt entre el Comitè i la Junta) sobre les places sol·licitades pels departaments.

Alguns membres de la Comissió van fer observacions positives sobre l'informe, reconeixent que en alguns aspectes cal fer un esforç com p. ex. en l'equilibri entre les places de catedràtic i les d'agregat/TU, la paritat en els tribunals, etc.

3. Comissió paritària del Conveni

Temes tractats a la reunió de la Comissió paritària del 2 de juliol:

 1. Reducció salarial del 5%. Els decrets de reducció del dèficit públic estableixen una reducció del 5% de tots els conceptes de la nòmina del personal laboral, però permeten redistribuir aquesta reducció mitjançant negociació col·lectiva. La postura de la part social és no entrar en cap negociació a aquest respecte, tenint en compte que els decrets han estat impugnats pels sindicats amb la presentació de recursos contenciosos administratius als tribunals superiors de justícia i al Tribunal Suprem. També tenim la possibilitat de presentar conflicte col·lectiu, com s'està fent a altres llocs per cada incompliment de conveni (concretament, incompliment de les taules salarials fixades al conveni).

 2. Situació del professorat col·laborador temporal. La D. T. 1a del Conveni diu que cada universitat negociarà amb el seu comitè d'empresa les polítiques d'adaptació i promoció del professorat col·laborador, i que la Comissió paritària analitzarà els acords presos a cada universitat per tal d'apropar-los i adequar-los. Aquesta anàlisi es va fer el 2007, però s'ha tornat a fer ara donades les noves circumstàncies, sobretot la propera finalització dels 4 anys màxims dels contractes temporals.

  Les úniques universitats on hi ha un nombre significatiu de col·laboradors temporals amb contracte anterior a la LOMLOU són la UB (46), la UdG (18) i la UPF (15). La solució acordada a la UB és convocar un procés d'avaluació per als col·laboradors temporals, i als que el superin se'ls passarà el contracte a permanent. La UdG i la UPF, en canvi, preveuen la reconversió a altres figures depenent de les acreditacions, però en el cas de la UPF només és una “recomanació” als departaments.

4. Altres informacions

 • Tal com vam acordar a la darrera reunió, el 31 de maig vam publicar un comunicat sobre la vaga del sector públic del 8–J. Es va proposar a la JPDI fer un comunicat conjunt però no tothom hi estava d'acord, així que finalment el va signar només el Comitè d'Empresa.

 • Per al control del seguiment de la vaga per part del PDI, el procediment que ha establert la Universitat és que el vicerector ho demana per correu. Qui no contesti s'entén que no va fer vaga.

 • El 18 de juny ha entrat en vigor el Reial decret llei 10/2010 de reforma del mercat de treball (però ja s'està tramitant un projecte de Llei que el substituirà). Introdueix, entre d'altres, les mesures següents: limita la durada dels contractes per obra o servei, modifica les indemnitzacions per acomiadament o extinció de contracte (pugen les dels contractes temporals però baixen les dels nous contractes indefinits, part de les quals la pagarà un fons de capitalització), rebaixa els requisits per a l'acomiadament col·lectiu, redueix els terminis de notificació d'acomiadaments i de consultes amb els representants relatives a trasllats o modificacions de les condicions de treball, preveu la possibilitat de reduir entre un 10% i un 70% la jornada de treball, introdueix bonificacions a la quota empresarial per certs contractes indefinits i de formació, amplia el temps màxim des de la titulació per als contractes en pràctiques, introdueix la prestació d'atur en els contractes per a la formació, regula més extensament les agències de col·locació i en especial les privades, etc.

  En conjunt, aquest decret és valorat negativament per les organitzacions sindicals, perquè l'acomiadament serà més barat, s'incrementarà la temporalitat, les empreses tindran més capacitat de decisió, i es retallen drets de negociació col·lectiva, i per això hi ha convocada una vaga general per al dimecres 29 de setembre.

 • El 30 de juny la Gerència ha fet públic un comunicat amb relació a la situació del personal de suport a la recerca (PSR), al qual actualment se li aplica el Conveni del PAS. Segons el comunicat, una comissió d'estudi ha presentat un conjunt de propostes sobre aquest col·lectiu. No es concreten aquestes propostes, però si alguna té relació amb reconvertir el PSR a PDI laboral abans s'haurà de negociar amb el Comitè d'Empresa, d'acord amb l'article 11 del nostre Conveni col·lectiu.

 • L'1 de juliol la Vicegerència de RR. HH. i Organització ha publicat un altre comunicat sobre els permisos i llicències de l'Acord Concilia. S'entén que la nota es refereix al PAS, però en el cas del PDI encara tenim pendents temes com el càlcul de la reducció de la docència per maternitat.