Acta de la reunió del 05.07.2010

Acta de la reunió del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador celebrada el dilluns 5 de juliol del 2010 entre les 15h i les 16h45, a la sala de juntes 40.043 de l'edifici Roger de Llúria.

Assisteixen:

Xavier Perramon (president), Mònica Vinaixa, Eusebi Colàs, Berta Alsina, Montserrat Ribas, Fina Alemany i Elisabeth Miche (secretària).

Excusen la seva assistència:

Rafael Oliver, Hèctor López (vicepresident), Natàlia Izard.

Absències:

Víctor Farías, Albert Garcia, Jordi Muñoz, Ona Domènech, Ma. José González, Enric Meinhardt, Marc-R. Lloveras, Miquel M. Gibert, Nuria B. Centeno, Marició Janué, Joan Miralles de I.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta.

2. Informació general a càrrec del president

En relació amb aquest punt, s'ha distribuït amb anterioritat a la reunió el resum d'informacions que consta com a annex 1 d'aquesta acta.

2.1. Consell de Govern:

 • Amb relació a la rebaixa salarial del 5% imposada pel decret llei de l'Estat i el decret llei de la Generalitat, X. Perramon comenta el to de resignació del rector. Hauria esperat un gest una mica més resistent. Mònica Vinaixa demana si s'han pres mesures concretes en relació a les despeses. El president posa dos exemples de mesures d'austeritat: la cancel·lació de la festa de celebració del vintè aniversari de la UPF i el tancament dels campus durant 15 dies al mes d'agost. Sobre aquestes mesures, Berta Alsina proposa que es demani al rector que no enviï més les felicitacions d'aniversari, però la resta d'assistents consideren irrellevant aquesta despesa.

 • Pel que fa als contractes de col·laboradors temporals el president recorda que aquests contractes tenen una duració màxima de 4 anys i que cal pensar com es reconverteixen. La Universitat proposa contractes de professor associat o visitant mentre no es convoqui una plaça. A la representació del PDI no li sembla una bona idea per dues raons: suposa un perjudici econòmic a les persones interessades i contribueix a la proliferació de falsos associats i falsos visitants. Prefereixen altres solucions, com la que fan a la UB, que proposen als col·laboradors passar de temporals a permanents, sense cap impacte en la massa salarial. Sobre el professorat lector que també acaba el seu contracte, Mònica Vinaixa diu que li queda un any de lectorat i encara no sap què li proposarà el seu departament. El president recorda que, dins de les mesures vinculades a la jubilació obligatòria acordades en la darrera modificació del Conveni, les universitats s'han compromès a estabilitzar el professorat lector.

2.2. Comissió de Professorat:

 • Sobre l'informe de les places sol·licitades pels departaments que van presentar conjuntament el Comitè i la Junta de PDI, X. Perramon informa que en general va ser ben rebut. Fins i tot alguns membres de la Comissió de Professorat van donar la raó a algunes consideracions que es feien a l'informe, com per exemple la falta d'informació sobre alguns membres de les comissions i els criteris d'alguns departaments per avaluar els mèrits dels candidats. Al respecte d'aquesta darrera consideració, Mònica Vinaixa pensa que no cal definir nous criteris ja que amb el sistema d'acreditació es suposa que el candidat té els mèrits per guanyar la plaça. En canvi, subratlla que els membres de les comissions que són d'altres departaments no poden avaluar correctament un candidat perquè no són especialistes de la matèria.

2.3. Comissió paritària del Conveni:

 • El president informa que es pot negociar la redistribució de la reducció salarial del 5%, però la part social no vol entrar en cap negociació ja que seria acceptar les premisses i que en el fons el que s'ha fet és incomplir els acords i vulnerar els drets dels treballadors.

 • Sobre la situació del professorat col·laborador temporal, el president informa que segons el Conveni les universitats havien de negociar al 2007 amb el seu comitè d'empresa les polítiques d'adaptació i promoció del professorat col·laborador. Les úniques universitats on encara hi ha bastants col·laboradors temporals amb contractes anteriors a la LOMLOU són la UB, la UdG i la UPF. La solució acordada a la UB és convocar un procés d'avaluació per als col·laboradors temporals, i als que el superin se'ls passarà el contracte a permanent. La UdG i la UPF, en canvi, preveuen la reconversió a altres figures depenent de les acreditacions, però en el cas de la UPF, només és una “recomanació” molt vaga.

2.4. Altres informacions:

 • Sobre la vaga del 8 de juny, per controlar el seguiment per part del PDI el vicerector va enviar un missatge al professorat perquè digués si havia fet vaga o no.

 • En relació amb el Reial decret llei sobre la reforma laboral, a nosaltres en principi no ens afecta tan directament com al sector privat. Però aquest decret és valorat negativament pels agents socials perquè l'acomiadament serà més barat, s'incrementarà la temporalitat, les empreses tindran més capacitat de decisió, i es retallen drets de negociació col·lectiva, i per això es convoca una vaga general per al dimecres 29 de setembre.

 • El 30 de juny la Gerència ha fet públic un avís amb relació a la situació del personal de suport a la recerca (PSR). Són llocs de treball que es necessiten per realitzar projectes però s'estan fent contractes precaris. Aquest personal es queixa que no tenen representants i no estan protegits. El president pensa que passar els seus contractes a PDI seria una solució. El Conveni preveu figures d'investigador que no necessàriament tenen docència.

 • L'1 de juliol la vicegerència de RR. HH. ha publicat un altre comunicat sobre els permisos i llicències de l'Acord Concilia. Aquesta nota es refereix sobretot al PAS, però està pendent de concretar com s'apliquen les mesures de conciliació al PDI.

3. Situació del professorat que acaba el seu contracte: col·laborador temporal, lector

 • Segons la proposta del vicerector, els col·laboradors que acaben el seu contracte tindran un contracte d'associat o de visitant mentre esperen que se'ls convoqui una plaça. També hi ha lectors que acaben el seu contracte i se'ls està passant a visitants. El problema és, per una banda, que aquests tipus de contractes no donen dret a cobrar quinquennis ni sexennis, i per altra, que s'incrementen els falsos associats i falsos visitants. Montserrat Ribas comenta el cas d'Encarna Atienza, del departament de Traducció, a qui li han proposat un contracte de professora visitant perquè només té l'acreditació de professora agregada per l'ANECA i li demanen la de l'AQU. Berta Alsina parla del seu cas, de l'I3 que perd uns diners que li tocaven.

 • S'acorda proposar al vicerector que en aquests casos la Universitat faci contractes d'agregats (o titulars d'universitat) interins.

 • Mònica Vinaixa demana quants falsos visitants hi ha a la UPF. El president diu que a començaments de curs hi havia 52 visitants, però no sap quants són falsos i quants reals.

4. Increment de dedicació del professorat associat: aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors

 • X. Perramon informa que la Universitat ha decidit incrementar la dedicació dels associats a temps parcial passant de 80 a 100 hores anuals per als contractes equivalents a 6 hores setmanals, i proporcionalment per a la resta de contractes. Hem de negociar i concretar la compensació ja que és un canvi en la distribució del temps de treball. Hem d'anar per la via de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, i tenim 15 dies per negociar. Segons l'article 41 (modificat pel decret llei de reforma del mercat laboral), en cas que no s'arribi a cap solució es farà el que diu l'empresari. Davant l'argument de la Universitat que estem per sota de la dedicació que diu el Conveni, hem de recordar que són les nostres regles i que aquesta característica no es pot retallar ni replantejar. Cal recordar que són drets adquirits tal com diu l'Estatut dels Treballadors. També l'art. 21.4 del Conveni col·lectiu obliga a negociar la dedicació. La modificació de les condicions de treball col·lectives ha de ser negociada. No pot ser unilateral.

 • X. Perramon pensa que l'augment de la dedicació és un motiu per convocar una reunió informativa de professors associats.

5. Preparació de la reunió amb el vicerector

Es decideix tractar els temes següents a la reunió amb el vicerector:

 • Càlcul de la reducció de la docència per maternitat de l'Acord Concilia.

 • Respecte als col·laboradors i lectors que acaben contracte, proposar interinitats en comptes de contractes de fals associat o fals visitant.

 • Harmonització de criteris entre departaments: que no hi hagi departaments que demanin més d'una acreditació per convocar una plaça.

 • Pel que fa a la decisió unilateral de pujar la dedicació als falsos associats, plantejar la via de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.

 • Altres temes: situació del PSR.

6. Activitats de les comissions

 • Comissió de professorat: Montserrat Ribas informa que s'ha tractat el tema dels criteris dispars dels departaments sobre les acreditacions que demanen, i la conclusió és que des del vicerectorat s'hauria de plantejar un criteri uniforme pel qual només una acreditació hauria de ser suficient.

  Un altre tema tractat és el seguiment de casos crítics a cada departament i els greuges comparatius que es donen en aquests casos.

 • Comissió de Seguretat i Salut: Eusebi Colàs informa que en el Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat s'ha creat una subcomissió per elaborar un reglament de funcionament i per definir un protocol sobre assetjament. Hi ha una proposta de protocol però encara no hi ha gaire acord. S'ha obert un període de comentaris a la proposta fins al setembre.

  Respecte al qüestionari de riscos psicosocials s'havia acordat un procediment per continuar recollint dades aprofitant els reconeixements mèdics, però es va fer una nova versió del qüestionari en la qual s'havia de posar el nom. Com que no pot ser que els qüestionaris no siguin anònims, s'ha anul·lat aquell acord.

  L'informe dels darrers tres mesos elaborat pels delegats de prevenció del PDI consta com a annex 2 d'aquesta acta.

7. Assumptes de tràmit

No n'hi ha.

8. Torn obert de paraules

No es demana cap més ús de la paraula.

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
El president