Amb la denominació inicial d’UPF Connecta+ i sota les premisses de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP), la UPF va iniciar l’any 2008 el canvi envers l’administració electrònica. S’establien, així, els objectius, les implicacions, l’estratègia, els àmbits d’actuació i els recursos associats al projecte d’administració electrònica, amb l’objectiu d’avançar cap a la millora contínua, l’orientació a l'usuari final, l’optimització dels recursos humans i la simplificació dels processos.

El projecte UPF Connecta+ naixia estretament vinculat al projecte cooperatiu d'administració electrònica que s’ha desenvolupat a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i que compta amb una comissió d'experts, amb participació de la UPF, encarregada d’elaborar un full de ruta comú i d’establir acords sobre la interoperabilitat dels sistemes d’informació entre les universitats.

Dins la UPF, els treballs s’han organitzat a partir de les decisions preses en el si d'un grup creat ad hoc, el Comitè de Direcció d’Administració Electrònica, amb representació dels àmbits tecnològics, jurídics i d'organització. Aquest comitè participa activament en els grups de treball instituïts per l’ACUP i decideix internament quins han de ser els procediments prioritaris, les eines tecnològiques necessàries i els costos que genera la implementació dels diferents projectes d’administració electrònica a la UPF. En aquest marc organitzatiu, la Unitat d'Administració Electrònica s'encarrega de la coordinació i el seguiment del projecte global d’administració electrònica, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica que s'ocupa dels desenvolupaments tecnològics; la Secretaria General, pel que fa a l'adaptació normativa que la posada en marxa dels nous projectes requereix, i la resta d'unitats amb implicació funcional en el projecte en curs.