Coneixement i aprenentatge

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) ha programat durant el curs 2015-2016 accions formatives en docència universitària, adreçades al professorat, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament professional dels docents i la seva actualització en l'ús de les noves tecnologies i les llengües.

En aquest període, el programa de formació contínua ha ofert accions formatives instrumentals, d'innovació, de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge i de gestió i recerca.

Pel que fa a la formació en llengües, s'han planificat cursos en llengua anglesa, llengua francesa i llengua catalana, en el marc del desplegament del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

També s'han ofert cursos a mida, a petició de determinats departaments, alguns dels quals també s’han obert a la resta de professors de la UPF.

La novetat d’aquest curs ha estat l’organització, per primer cop, d’una activitat dirigida a estudiants de doctorat i de postdoctorat.

Aquest curs, el CLIK ha organitzat una activitat formativa entre diversos serveis de la UPF,  la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) i el  Desenvolupament per oferir el curs Recerca i Innovació Responsables (RII): Bones Pràctiques Ètiques en els Projectes de Recerca amb Persones i en la Protecció de Dades, de 3 hores de durada, dirigit a PAS, PSR i PDI.

En relació amb la formació sobre l’Aula Global, s'han planificat accions formatives d'iniciació a l'Aula Global, pensades per a aquells professors que encara no l'han utilitzada, i mòduls més avançats per als professors que ja són actius en aquest àmbit. També s'ha planificat un curs sobre Turnitin, l'eina antiplagi incorporada a totes les aules globals.

També s'ha dut a terme una nova edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de proporcionar formació bàsica en docència als professors novells, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). La millora constant en aquest programa ha animat a continuar plantejant els dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), i convertir part del programa en un format en línia a través d’una Aula Global. Aquest pas a una semipresencialitat proporciona un nivell superior de motivació, millor gestió, més flexibilitat i innovació en la formació. La millora formativa implica organitzar sessions en línia i utilitzar eines TIC, el que permet treballar més continguts i afavorir el desenvolupament  professional del docent.

Altres novetats incorporades al programa FIDU són: gestió més efectiva del visionat de la docència del professor, utilitzant eines col·laboratives com el Google Drive; organització de tutories tant presencials com virtuals, i la transformació del portafoli docent en un portafoli electrònic que permet la compilació de tots els treballs fets pels participants.

Un any més, i durant el desembre del 2015, s'han organitzat dos workshops sobre temes transversals per a la docència sobre un recurs per avaluar el contingut amb una dinàmica de grup, i un altre previst per al mes de juliol del 2016 sobre el model pedagògic Flipped Classroom.

Formació contínua

La programació dels cursos de formació contínua per als professors de la UPF són, en bona part, conseqüència tant de les peticions dels mateixos professors, com de la detecció de les necessitats formatives. S'articula en diferents mòduls formatius segons la temàtica:

 • Mòdul Aula Global
 • Mòdul instrumental
 • Mòdul d'innovació docent
 • Mòdul de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Mòdul de gestió i recerca
 • Formació en seguretat i salut del treball

En total, durant el curs acadèmic 2015-2016 s'han fet 59 accions formatives, amb 550 professors inscrits inicialment i més de 300 professors participants als diferents cursos.

Ha seguit amb la idea iniciada el passat curs acadèmic d’oferir accions formatives en línia per tal de proporcionar als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma, sense estar subjecta a horaris, en què s'ha combinat la docència en línia, tutoritzada per un expert en el tema segons un calendari establert.

La dinàmica de curs ha estat: treball personal d'estudi + participació en fòrums + feedback del formador per resoldre dubtes i generar situacions de reflexió + realització d'activitats.

Les accions formatives organitzades, estructurades per mòduls, han estat les següents:

Mòdul Aula Global (5 cursos, 13 edicions)

 • Novetats i Adaptació de la Teva Aula Global (Moodle 2.7): 8 edicions
 • Plagi Acadèmic i l’Ús de l’Eina Turnitin a través de Moodle
 • Qualificacions a l’Aula Global
 • Què És la Coavaluació i l'Avaluació entre Parells i com Implementar-la al Moodle
 • WEBINAR: Turnitin: Detección de Plagio y Promoción de Feedback de Calidad como Material Educativo: 2 edicions

Mòdul instrumental (4 cursos, 5 edicions)

 • Crear i Compartir Documents amb Google Drive: nivell avançat
 • Crear Formularis amb Google Form: nivell avançat
 • ¿Cómo el Aula Global Puede Facilitar tu Docencia? Un Instrumento para la Iinnovación y la Calidad Educativa
 • Videoconferències amb Google Hangouts i Skype (2 edicions)

Mòdul d'innovació (12 cursos)

 • Scoop.it i evernote: Eines per Gestionar i Organitzar la Informació
 • Ús dels Dispositius Mòbils per a l'Aprenentatge
 • Tastet d'Eines 2.0: Doceri (Ipad)
 • Tastet d'Eines 2.0: CMapTools
 • Tastet d'Eines 2.0: Grups de Facebook
 • Tastet d'Eines 2.0: Ivoox
 • Tastet d'Eines 2.0: Piazza
 • Tastet d'Eines 2.0: Kahoot.it
 • Tastet d'Eines 2.0: Mentimeter
 • WEBINAR: Twitter: Ús a la Docència i a la Recerca
 • Eines i Recursos 2.0 per a les Tasques de l'Aula
 • Podcast a l'Aula: Taller Ivoox

Mòdul d'habilitats docents (2 cursos)

 • Taller de Dinàmica de Grup: Formació per al Professorat a través de l'Experiència
 • Recursos Teatrals per Aplicar a la Teva Docència

Mòdul de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge (5 cursos)

 • What to Do When They Don't All Speak English: Strategies for Academic Ssuccess
 • The Storyboard Method: com Crear Presentacions que Impactin
 • En Línia: Disseny de Rúbriques per a l'Avaluació de Competències
 • L'Art de Comunicar Contingut Científic i Acadèmic amb Eficàcia
 • Avaluar Grups Grans: Una Experiència Docent

Mòdul de gestió i recerca (7 cursos, 22 edicions)

 •   Mendeley: Gestor de Bibliografia (6 edicions)
 •   Eines per Avaluar les Teves Publicacions per les Convocatòries de l'AQ, ANECA,  etc.: Factor d'Impacte, Quartil, Index h, etc. (2 edicions)
 •  Com Tenir el Teu CV al Dia: Eines i Suport (5 edicions)
 •  Qui, On i Com em Citen? (4 edicions)
 •  Taller per Actualitzar els Teus Perfils d'Investigador: ORCID, ResearchID, ScopusID i Google Scholar (3 edicions)
 • Publicació en Accés Obert: Els Drets d'Autor, les Llicències Creative Commons i les Polítiques Europees i Estatals (H2020, Plan Estatal)
 • Organització Personal i Gestió del Temps
  D’aquests cursos, 4 han estat organitzats amb un format en línia, no presencial.
 • Ús dels Dispositius Mòbils per a l'Aprenentatge
 • Disseny de Rúbriques per a l'Avaluació de Competències
 • WEBINAR: Turnitin: Detección de Plagio y Promoción de Feedback de Calidad como Material Educativo
 • WEBINAR: Twitter: Ús a la Docència i a la Recerca

4.23. CLICK. Formació contínua del professorat per trimestre. Curs 2015-2016

Formació en llengües

Pel que fa a la formació en llengües, s'han ofert cursos en llengua anglesa, llengua francesa i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües, impulsar i incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català.

Per això, s'han programat 27 accions formatives, 9 en llengua catalana, 1 en llengua francesa i 17 en llengua anglesa.

4.24. CLICK. Formació en llengües per al professorat per trimestre. Curs 2015-2016

Formació específica

S'ha ofert també formació específica, en aplicació de les normatives i els plans d'actuacions institucionals aprovats per òrgans de govern de la Universitat.

Formació a mida

Les accions a mida cobreixen demandes d'un determinat centre o departament i poden ser d'interès per a d’altres centres. El CLIK les pot adaptar posteriorment i incloure-les, si escau, en alguna de les modalitats de formació contínua per oferir-les a tots els professors de la Universitat.

Les accions formatives a mida que s'han dut a terme aquest curs acadèmic 2015-2016 han estat 3 cursos, amb un total de 154 inscrits i 114 assistents:

 • Departament de Comunicació: Software NVIVO11 (16 hores). 17 i 18 de març del 2016. 20 inscrits, 17 assistents.
 • Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) i Desenvolupament, juntament amb el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), hem organitzat l’acció formativa Recerca i Innovació Responsables (RII): Bones Pràctiques Ètiques en els Projectes de Recerca amb Persones i en la Protecció de Dades, dirigida a PAS, PSR i PDI (3 hores). 4 d’abril del 2016. 14 professors participants.
 • Estudiants de doctorat i postdoctorat. El CLIK, conjuntament amb l’Escola de Doctorat i el grup de recerca GREILI, han organitzat la conferència “My post-PhD dream job: Academic or not?”. 14 de juny del 2016. 120 inscrits i 84 assistents.

4.25. CLIK. Formació a mida per al professorat. Curs 2015-2016

Formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el lloc de treball

Aquesta formació ha estat organitzada per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Desenvolupament i el CLIK.

En aquest programa s'inclouen 13 accions formatives, amb 27 edicions, algunes de les quals estan incloses en la campanya de la Setmana Saludable.

El nombre total de participants ha estat de 288 professors inscrits i 207 professors assistents.

La programació inclou els cursos següents:

 • Bons Hàbits Posturals al Laboratori
 • Bons Hàbits Posturals a l’Ordinador
 • Selecció i Ús d’Equips de Protecció Individual
 • Taller Escola d'Esquena (6 edicions)
 • Pla d’Autoprotecció de la UPF (no presencial) (2 edicions)
 • Curs Pràctic d’Extinció d’Incendis
 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial) (5 edicions)
 • Basics of Biosafety (4 edicions)
 • Aspectes Generals de Seguretat i Salut en els Laboratoris de Biologia Molecular (no presencial)
 • Health and Safety Basics in Molecular Biology Laboratories
 • Aspectes Bàsics de Seguretat Química (no presencial)
 • Basics of Chemical Safety
 • Aspectes Bàsics de Seguretat Radiològica (no presencial) (2 edicions)

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

S'ha consolidat el format workshop, en la seva dotzena i tretzena edicions, com una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers organitzats durant aquest curs acadèmic 2015-2016 han estat els següents:

a) XII Workshop: "Desafia la ment. Un recurs per avaluar el contingut amb una dinàmica de grup". 16 de desembre del 2015, amb una durada de 3 hores. 29 inscrits, 19 assistents.

b) XIII Workshop: "Flipped classroom: Capgira la classe". 4 de juliol del 2016, amb una durada de 3 hores. 54 inscrits, 49 assistents

Formació en xarxa UPF

Durant el curs 2015-2016, s'ha continuat amb el desenvolupament del Pla d'Acció per a l'Optimització i la Captació de Recursos Orientats a la Millora de la Qualitat i la Innovació Docent, d’una banda, amb l'oferta de places a les accions formatives per a docents UPF,  entre la xarxa UPF (centres adscrits i centres amb conveni específic amb la UPF). D’una altra banda, amb  el disseny i l'execució d'accions in situ i/o a mida, en forma d’activitats de formació o d’assessorament específic, per a cada entitat que ho sol·liciti. Es convida també els centres a participar en jornades i en sessions transversals d'interès general per al desenvolupament del model docent de la UPF. La participació a les activitats formatives la certifica el CLIK, amb els criteris i els requeriments d'acreditació de les accions formatives de la UPF.

Durant aquest curs acadèmic, 47 persones de la xarxa UPF han participat en 20 de les accions formatives docents proposades per la UPF.

La participació de la xarxa UPF ha estat repartida de la manera següent: ESCI, 17; ESIM, 10; IBEI, 4; IDEC, 2; Parc de Salut Mar, 1 i Tecnocampus, 13.

Les accions formatives dissenyades a mida han estat:

 • ¿Cómo el Aula Global Puede Facilitar tu Docencia?. Un Instrumento para la Iinnovación y la Calidad Educativa (3 hores). Dirigit al professorat de l’IBEI. Un total de 6 participants.
 • Assessorament al Professorat de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar: 1 participant.

Autoformació

L'espai en línia a la intranet i a la web del CLIK amb cursos, enllaços i recursos per facilitar l'autoformació dels professors s'actualitza periòdicament amb noves aportacions. Disposa dels apartats següents:

 • Habilitats digitals
 • Cursos de llengua
 • Procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Metodologies
 • Plataformes per als cursos en línia, oberts i massius (MOOC)

Formació inicial en docència universitària

Un any més, s'ha dut a terme el Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

La millora constant en aquest programa ha animat a continuar plantejant els dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores) i convertir part del programa en un format en línia a través d’una Aula Global. Aquest pas a una semipresencialitat proporciona un nivell superior de motivació, millora la gestió, dóna més flexibilitat i innovació a la formació. Aquesta millora formativa implica organitzar sessions en línia, fet que permet treballar més continguts i afavorir el desenvolupament professional del docent. El mòdul en línia inclou continguts en diferents formats (vídeo, PDF...) i utilitza eines TIC, activitats d'aprenentatge i qüestionaris d'avaluació dels continguts. D'aquesta manera, hem reduït la presencialitat i hem augmentat els continguts oferts.

Altres novetats incorporades al programa són:

 • La possibilitat, mitjançant recursos TIC en la gestió del visionat, de disposar de la gravació amb antelació. Aquest fet ha permès al docent visualitzar-lo prèviament de maera individual. Així, la tutoria es veu reforçada i millorada com a conseqüència de la reflexió prèvia sobre la pràctica docent.

 • La dificultat de fer les tutories pedagògiques en un espai presencial ha propiciat incorporar la possibilitat de fer tutories virtuals a través d’eines TIC com skype, hangout o correu electrònic, que permeten ampliar les possibilitats de tutorització. L’assessorament al professor, d’aquesta manera, es veu millorat, ampliat i reforçat.

 • La transformació del portafoli docent en un portafoli electrònic (e-portafolio), que facilita l’actualització constant per part del professor, un únic document de treball que es va enriquint i una valoració del tutor més àgil i dinàmica. En finalitzar el programa, es disposa d’un únic portafoli que aglutina totes les activitats actualitzades i avaluades. Es demana a cada  professor participant que elabori un portafoli electrònic (a través de Blogger), com a instrument que permet fer la compilació de tots els treballs realitzats pels participants durant el programa formatiu. D'aquesta manera, aconseguim una col·lecció d'evidències de l'aprenentatge i la millora competencial docent.

Aquest curs acadèmic 2015-2016, el programa ha estat seguit per 12 professors. Els itineraris formatius treballats aquest curs han estat:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 6 crèdits ECTS.
 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 3 crèdits ECTS.

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format presencial i no presencial.
 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

4.26. Participants per departament en la Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU). Curs 2015-2016

Avaluació de les activitats formatives dels professors

Com és habitual, es fa un seguiment i una avaluació dels cursos de formació dels professors al final del curs acadèmic. Aquest seguiment consisteix en una enquesta, que responen els participants en finalitzar cadascun dels cursos, que permet avaluar aspectes com l'organització, la satisfacció dels participants, l'estil del docent o la utilitat per al professor, així com quins aspectes treballats aplicaran a l'aula.

En el curs anterior, el 90% dels professors que havien participat en algun dels cursos organitzats pel CLIK va fer una valoració global dels cursos de "bona" o "excel·lent". Els resultats s'envien al formador per tal de millorar o de modificar parts del contingut o de la metodologia de noves edicions.

També s'ha incorporat una enquesta de valoració que contesta el formador per tal d'obtenir feedback de l'acció formativa que ha impartit i poder millorar-la en properes edicions.

Detecció de formadors interns en diferents àrees de coneixement entre el PDI de la UPF

Com a novetat, durant aquest curs acadèmic 2015-2016 es va iniciar un projecte per ampliar la borsa de formadors del CLIK entre el col·lectiu de PDI de la UPF. Si un professor és expert en una àrea de coneixement, i vol aportar la seva pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció formativa i oferir-se com a formador/a CLIK per a propers cursos que s’organitzin. A través d’un formulari, el professor aporta informació de les seves capacitats i competències en una temàtica. Les propostes han de ser susceptibles de convertir-se en una acció formativa en algun dels diferents tipus de modalitat: presencial, semipresencial o en línia.

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de potenciar el professorat de la UPF i reconèixer el talent intern.

El curs 2015-2016 els professors van presentar 13 propostes formatives, de les quals es van escollir 9, després de seleccionar aquelles propostes amb temàtica d’interès i utilitat per al professorat. Les propostes s’han desenvolupat al llarg dels diferents trimestres acadèmics.  

Programa de col·laboradors acadèmics

El Programa de Formació Contínua s’ha estès també a la figura del “col·laborador acadèmic”, aquells professionals que col·laboren amb la formació dels estudiants de màster a través de tutories. La participació ha estat de 7 col·laboradors.

Les tasques que es desenvolupen en la gestió del programa són les següents:

a) Mantenir el registre actualitzat dels col·laboradors acadèmics per a  l’acreditació i  el seguiment.

b) Lliurar informació als col·laboradors sobre l’organització d’activitats socials, culturals, accions de formació i jornades.

c) Informar els serveis implicats i lliurar-los les dades dels col·laboradors, principalment a Biblioteca, per poder accedir als serveis de préstec, i al SACU pel que fa a la participació en les activitats socials i culturals de la Universitat.

d) Difondre la programació de formació contínua i jornades que s'ofereixen al PDI de la UPF, trimestralment, a tots els col·laboradors.

e) Gestionar el procés d’inscripció dels col·laboradors a les accions formatives organitzades pel CLIK.

f) Lliurar un certificat acreditatiu del nomenament de col·laborador acadèmic en finalitzar el curs acadèmic.

Programa Max Weber

La UPF i l’Institut Universitari Europeu (EUI) col·laboren, mitjançant conveni, en la formació de postdoctorands. En el programa Max Weber també participen d’altres universitats com la London School of Economics i la Universitat Humbdoldt.

Durant una setmana, la UPF acull 8 estudiants que complementen la formació teòrica a l’EUI amb les pràctiques en els departaments d’Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i Socials i Economia i Empresa de la Universitat. Cada departament assigna un tutor a cada postdoctorand, alhora que programa dues sessions docents tant en graus com en màsters o doctorats, en les quals participarà cada postdoctorand.

El CLIK coordina el pla de comunicació, l'estada i el programa dels participants en les activitats de desenvolupament professional organitzades pels centres i els departaments de la UPF del seu àmbit professional.

En l’edició del curs 2015-2016 s’han afegit les novetats següents:

 • Incorporació d’elements relacionats amb el multilingüisme i la multiculturalitat.
 • Organització de dos seminaris relacionats amb la docència per a professors novells: 10 Tips for Young University Teachers, a càrrec del professor Pelegrí Viader, i Strategies to Teach in English in Higher Education, impartit per Sarah Collins, d’Idiomes UPF.
 • Organització de les observacions i feedback a cadascun dels 8 participants, amb el suport d’un tutor sènior, un altre participant i un expert en metodologies d’ensenyament i multilingüisme.
 • Adaptació i simplificació de les plantilles d’observació a l’aula.

Els postdocs han participat globalment en 10 activitats docents i en sessions de feedback individualitzat, amb un alt grau de satisfacció centrat en la utilitat de les pràctiques i els seminaris.

Assessorament

Durant el curs 2015-2016, el CLIK ha continuat assessorant, com també ho feia anteriorment el CQUID, als òrgans de govern, als responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals i als professors que ho sol·liciten. El programa d'assessorament preveu una primera fase de contacte i estudi i una o més sessions posteriors i el seguiment presencial i en línia.

S’han fet les tipologies d’assessoraments següents:

 • TIC, especialment bleended learning, flipped classroom i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició, revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials UPF.
 • Sol·licituds i seguiment d'ajuts, interns i externs, per a la realització de projectes d'innovació i millora de la docència.
 • Projecte Veu: elaboració de materials multimèdia i MOOC.
 • Consultoria pedagògica externa: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en  programes d’innovació i  millora docent i dóna suport al PDI en l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.