FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció a les TIC Introducción a las TIC Introduction to the ICTs
Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Álgebra Lineal y Matemática Discreta Linear Algebra and Discrete Mathematics
Càlcul i Mètodes Numèrics Cálculo y Métodos Numéricos Numeric Calculation and Methods
Ones i Electromagnetisme Ondas y Electromagnetismo Waves and Electromagnetism
Fonaments de la Programació Fundamentos de la Programación Programming Fundamentals
Lògica Digital i Computadors Lógica Digital y Computadores Digital Logic and Computers
Probabilitat i Processos Estocàstics Probabilidad y Procesos Estocásticos Probability and Stochastic Processes
Senyals i Sistemes Señales y Sistemas Signals and Systems
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Xarxes i Serveis Redes y Servicios Networks and Services
Principis de Telecomunicació  Principios de Telecomunicación Principles of Telecommunications 
Bases de Dades Bases de Datos Databases
Mitjans de Transmissió i Circuits Electrònics Medios de Transmisión y Circuitos Electrónicos Means of Transmission and Electronic Circuits
Programació Orientada a Objectes Programación Orientada a Objetos Object-Oriented Programming 
Sistemes de Comunicació Sistemas de Comunicación Communication Systems
Protocols de Xarxes i Serveis Protocolos de Redes y Servicios Network and Services Protocols
Sistemes Operatius Sistemas Operativos Operating Systems
Aplicacions Telemàtiques Aplicaciones Telemáticas Telematic Applications
Comunicacions de Banda Ampla Comunicaciones de Banda Ancha Broad Band Communications
Enginyeria de Tràfic Ingeniería de Tráfico Traffic Engineering
Laboratori de Xarxes i Serveis Laboratorio de Redes y Servicios Networks and Services Laboratory
Transmissió de Dades i Codificació Transmisión de Datos y Codificación Data Transmission and Encoding
Comunicació en Anglès Tècnic  Comunicación en Inglés Técnico Communication in Technical English 
Comunicacions Mòbils Comunicaciones Móviles Mobile Communications
Protocols de Transmissió Multimèdia Protocolos de Transmisión Multimedia Multimedia Transmission Protocols
Simulació de Xarxes i Sistemes Simulación de Redes y Sistemas Simulation of Networks and Systems
Arquitectura i Senyalització Arquitectura y Señalización Architecture and Signalling
Protocols de Gestió de Xarxa Protocolos de Gestión de Red Network Management Protocols
Organització d'Empreses de TIC Organización de Empresas de TIC ICT Business Organisation 
Gestió i Desplegament de Serveis TIC Gestión y Despliegue de Servicios TIC Management and Deployment of ICT Services
Protocols de Qualitat de Serveis en Xarxes Protocolos de Calidad de Servicio en Redes Service Quality Protocols in Networks
Economia del Coneixement Economía del Conocimiento The Knowledge Economy
Gestió Tècnica de Projectes Gestión Técnica de Proyectos Technical Project Management
Finances en Projectes Tecnològics Finanzas en Proyectos Tecnológicos Finances in Technological Projects
Desplegament d'Infraestructures de Telecomunicació Despliegue de Infraestructuras de Telecomunicación Deployment of Telecommunications Infrastructures