1) redirigir (TIC) / redireccionar* (TIC)

El verb admès als diccionaris i als reculls terminològics per indicar que volem conduir un internauta a un contingut digital que ha canviat d'adreça és redirigir; per contra, redireccionar és inadequat. [Font]

2) contacta amb nosaltres / contacta’ns*

El verb contactar és intransitiu: per tant, no admet un complement directe. S’introdueix amb la preposició amb. La forma contacta’ns és un calc de l’anglès, inadequat. [Font]

3) requisit / requeriment

Les dues formes són adequades, però tenen significats diferents. En els criteris d’admissió a un premi, en les bases de participació en concursos, per exemple, es demanen requisits (“condició exigida o necessària per a una cosa”); mai requeriments (“instigació verbal o escrita provinent d’una autoritat pública”). 

4) ciber-, digital, electrònic, virtual o en línia   

Són cinc formes quasi sinònimes, però amb significats i matisos diferents: ciber- (seguretat informàtica, ciberatac); digital (comunicació informàtica, màrqueting digital); electrònic -a (transmissió i comercialització informàtiques, banca electrònica); virtual (analogia informàtica amb el món real, aula virtual); en línia (via internet, curs en línia). [Font]

5) omplir/emplenar   /   complimentar*  (una enquesta, un formulari)

En llengua general, quan hem de completar un formulari o un imprès amb dades hem d'utilitzar els verbs emplenar omplir. En aquest context, complimentar és inadequat. [Font]  

6) aplicació (informàtica) / aplicatiu (informàtic)*

La denominació adequada per a programes informàtics és aplicació. La forma aplicatiu és inadequada. [Font]  

7) participar en / participar a*

El verb participar regeix únicament la preposició en. [Font

8) piular / tuitar / tuitejar*  //  piulada / tuit 

Per fer referència a l'acció de publicar un missatge al Twitter, hem de fer servir les denominacions piular i tuitar. En canvi, tuitejar* és inadequada. I com a substantius, piulada i tuit. [Font

9) sense fil / sense fils* / inalàmbric* 

Per designar un dispositiu o un sistema de telecomunicacions en què la comunicació elèctrica no necessita cables conductors, hem de fer servir sense fil, en singular. Inalàmbric* no existeix en català. [Font]  

10) citació /cita

Les dues formes són adequades, però tenen significats diferents. Les citacions, entre d'altres, són bibliogràfiques; les cites serveixen per establir dia, hora i lloc. [Font]

11) nou nova; innovador -a / novedós -osa*

En català, l’adjectiu novedós –osa és inadequat: l’hem de substituir per nou nova; innovador -a. [Font

12) annex / annexe*  

L'única forma adequada és annex. [Font

13) coautor -a /co-autor -a*

La forma adequada és coautor –a, sense guionet. [Font

14) (un examen, els horaris) solapar-se*

Per expressar el sentit figurat de 'superposar-se parcialment o totalment una o més coses', és inadmissible fer servir el verb solapar-se. Les formes adequades, segons el context, són: coincidir, superposar-se, encavallar-se… [Font]

15) fullet / fulletó* (informació sobre jornades, congressos…)

El full imprès de dimensions reduïdes que normalment té una funció informativa o publicitària és un fullet. Segons aquest sentit, la forma fulletó és incorrecta. [Font]

16) oferir / ofertar*

En català, el verb ofertar,* malgrat que es fa servir sovint, no és acceptable. [Font
 

17) abocar dades / bolcar dades*

En català, la forma bolcar dades,* i les que se’n deriven, no són acceptables. [Font
 

18) tal com / tal i com*

En català, la construcció comparativa tal i com* no és acceptable. [Font
 

19) amb èxit, ple d’èxit, reeixit...   /   exitós -osa*

En català, la forma exitós -osa* no és acceptable. [Font
 

20) suggeriment / suggerència*

En català, les formes suggerència/sugerència* no són acceptables. [Font

21) mida / tamany*

En català, la forma tamany* no és acceptable. [Font]

22) gradual, progressiu -iva... / paulatí -ina*

En català, la forma paulatí -ina* no és acceptable. [Font]


23) reflex / reflexe*

En català, la forma reflexe* és inadequada. No funciona ni com a adjectiu ni com a substantiu. [Font


24) Mesurar  / medir*

Tot i que l'ús del verb medir* està força estès, no és adequat. Hem de fer servir els verbs mesuraramidar. [Font

25) grau / bàtxelor

Les dues formes són adequades; però als documents i a les xarxes de la UPF farem servir grau, perquè bàxtelor és una denominació pròpia d'Andorra. [Font

26) rúter / encaminador

Les dues formes són adequades; tot i que el Termcat proposa rúter com a terme principal. [Font

27) anul·lar / anular

Ambdues formes són correctes, però tenen significats diferents. Anul·lar vol dir cancel·lar; mentre que anular fa referència al quart dit de la mà i a la forma d'anell.  [Font