En aquest glossari de La competència discursiva en les seves constel·lacions es defineixen les nocions amb què s'ha treballat al projecte I+D+i ECODAL (ref. EDU2016-75874-P, AEI/FEDER) en els seus tres àmbits de recerca: l'avaluació comunicativa, la competència discursiva plurilingüe i l'aprenentatge de llengües.

Una representació gràfica en forma de constel·lacions indrodueix el glossari, que resumeix visualment les connexions existents entre els conceptes fonamentals d'aquests tres àmbits. Així, s'ofereix un model didàctic de l'avaluació de la competència discursiva plurilingüe, construït al voltant d'aquestes tres constel·lacions. En aquest model, l'avaluació s'entén com una activitat comunicativa, formadora i reguladora; una concepció que és compatible amb una avaluació final, de l'aprofitament —sumativa— de la competència discursiva plurilingüe. Aquesta competència, pel que fa a actuació i saber metadiscursiu, constitueix un element indispensable en l'aprenentatge de llengües en cursos de grau, d'escoles oficials d'idiomes i de centres universitaris. Sota aquesta constel·lació d'aprenentatge de llengües, el model es concreta en un enfocament orientat a l'acció, en el qual l'agència i identitat de l'estudiant s'accentuen especialment.

Aquesta representació en forma de constel·lacions de què significa avaluar la competència discursiva plurilingüe permet, segons els interessos i necessitats de qui faci servir el glossari, de recórrer diversos itineraris de consulta dels conceptes elaborats sense perdre de vista la connexió entre ells. Els diversos recorreguts a través de les definicions ajudaran a crear recursos concrets per avaluar la competència discursiva plurilingüe:

  • en relació amb els aprenents de llengües, recursos perquè desenvolupin l'autonomia en la millora de la qualitat de la producció oral, escrita i multimodal;
  • en relació amb els docents de llengües, disseny de seqüències didàctiques que integren pràctiques d'avaluació comunicativa a l'aula;
  • en relació amb l'elaboració de materials, propostes que fomentin la competència discursiva plurilingüe.  

  • López Ferrero, Carmen; Martín Peris, Ernesto; Esteve Ruescas, Olga i Atienza Cerezo, Encarna (2019). La competència discursiva en les seves constel·lacions: glossari. https://www.upf.edu/web/ecodal/glosario