Què fem?

El projecte SIGN-HUB té l'objectiu de crear una plataforma digital, accessible en línia, que contingui informació relativa a les llengües de signes. S'hi publicaran les gramàtiques de 6 llengües de signes, un atles de les llengües de signes del món, eines d'avaluació de 5 llengües de signes, a més de recomanacions generals per a la creació d'instruments similars en altres llengües de signes, i un arxiu digital d'entrevistes a persones sordes signants d'edat avançada.

Gramàtiques de llengües de signes

Investigadors responsables

Meltem Kelepir, Bogaziçi Universitesi (Turquia) i Josep Quer, Universitat Pompeu Fabra (Espanya)

Llengües participants

Llengua de signes alemanya (DGS), llengua de signes italiana (LIS), llengua de signes catalana (LSC), llengua de signes espanyola (LSE), llengua de signes holandesa (NGT) i llengua de signes turca (TID).

Objectiu

S'implementarà per a 6 llengües de signes el SignGram Blueprint (resultat del programa COST Action IS1006)

 

Atles de llengües de signes

Investigadores responsables

Markus Steinbach i Jana Hosemann, Georg-August-Universität Göttingen (Alemanya)

Objectiu

L'objectiu d'aquesta part és produir un atles en línia interactiu de les llengües de signes del món. Estarà allotjat en una plataforma tecnològica que també proporcionarà informació gramatical i sociolingüística sobre les llengües de signes europees i no europees.

 

Avaluació de llengües de signes

Investigadores responsables

Caterina Donati, Université Paris Diderot, Paris 7 (França) i Naama Friedmann, Tel Aviv University (Israel)

Llengües participants

Llengua de signes israeliana (ISL), llengua de signes italiana (LIS), llengua de signes catalana (LSC), llengua de signes espanyola (LSE) i llengua de signes francesa (LSF).

Objectiu

Elaborar materials per a l'avaluació de la llengua de signes en línia per a l'educació i la intervenció clínica.

 

Patrimoni cultural i lingüístic

Investigador responsable

Roland Pfau, Universiteit van Amsterdam (Països Baixos)

Llengües participants

Llengua de signes alemanya (DGS), llengua de signes israeliana (ISL), llengua de signes italiana (LIS), llengua de signes catalana (LSC), llengua de signes espanyola (LSE), llengua de signes francesa (LSF), llengua de signes dels Països Baixos (NGT) i llengua de signes turca (TID).

Objectiu

Crear un arxiu digital del patrimoni cultural i lingüístic de persones sordes signants d'edat avançada. De manera sistemàtica s'enregistraran, es documentaran, s'analitzaran i es faran accessibles en línia aquests materials.
  • DGS, LIS, LSC, LSE, NGT i TID: es faran entrevistes a persones sordes d'edat avançada.
  • ILS i LSF: es digitalitzaran arxius existents de persones sordes signants que estan en risc de perdre's.