Com ens organitzem?

Per dur a  terme el projecte SIGN-HUB, ens hem organitzat en quatre grans àrees de treball, coordinades per membres de l'equip:

  • coordinació
  • continguts
  • infraestructura digital
  • disseminació

Coordinació i gestió

Responsable
Josep Quer, Universitat Pompeu Fabra

La UPF s'encarrega de vetllar per la coordinació científica i administrativa del projecte SIGN-HUB. Per a tal fi, supervisa la recerca que es duu a terme, està en contacte amb el Comitè Directiu (Steering Committee) i també amb la Comissió Europea, supervisa la gestió administrativa del projecte i compta amb el suport de Comitès Ètics per a la supervisió dels aspectse ètics de la recerca.

 

Continguts

Responsables
Meltem Kelepir, Bogaziçi Universitesi (Turquia)
Carlo Cecchetto, Università degli studi di Milano-Bicocca (Itàlia)

Els coordinadors d'aquesta àrea s'encarreguen de supervisar i coordinar la recerca que es duu a terme en les quatre tasques principals del projecte SIGN-HUB: publicació en línia de les gramàtiques de 6 llengües de signes, atles d'estructures lingüístiques de llengües de signes del món, materials per a l'avaluació de 5 llengües de signes i arxiu digital d'entrevistes a persones sordes signants d'edat avançada.

 

Infraestructura digital

Responsable
Mauro Pezzè, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI (Itàlia)

Des d'aquesta àrea es desenvolupa la infraestructura digital que allotjarà els continguts que es produeixen en les àrees de continguts i disseminació. Concretament, es traballa en els àmbits següents:
a) s'està creant una plataforma per allotjar continguts multimèdia, les gramàtiques de les llengües de signes i les eines d'avaluació del llenguatge; b) s'estan implementant interfícies personalitzades perquè diversos tipus d'usuaris finals puguin tenir ple accés als continguts; c) es vol assegurar un sistema de retransmissió de vídeos en llengua de signes tant en aparells portàtils com en els estàndard.

 

Disseminació

Responsables

Chiara Branchini i Anna Cardinaletti, Università Ca’ Foscari Venezia (Itàlia)

En aquest àmbit de treball es promou la divulgació pública dels resultats i les accions en el marc del SIGN-HUB a fi que els continguts de la plataforma digital siguin el màxim de visibles entre la comunitat científica i la resta de persones implicades (comunitat sorda signant, intèrprets de llengua de signes, professionals que treballen amb persones sordes, etc.). També coordina l'organització d'esdeveniments per a la població general, perquè el patrimoni del a cultura sorda i la història de les comunitats sordes esdevingui accessible a una audiència més general.