És una autorització que dóna dret a residir i a treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols.

 

Requisits

  • Haver residit legalment i de manera continuada en territori espanyol durant 5 anys. La continuïtat es veu afectada per abscències del territori de fins a 6 mesos seguits, sempre que la suma no superi els 10 mesos dins els 5 anys. Si és per motius laborals, no pot superar el total d'un any dins els 5 anys.
  • Haver residit 5 anys continuats com a titular de la targeta blava-UE a la Unió Europea, sempre que els dos anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud hagi residit en territori espanyol. La continuïtat no es veu afectada per abscències de la Unió Europea fins a 12 mesos seguits, sempre que la suma no superi els 18 mesos dins els 5 anys.
  • Ser resident beneficiari d'una pensió de jubilació contributiva.
  • Ser resident beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.

 

Procediment

La tramitació d'aquesta autorització es pot fer via telemàtica o via ordinària (presentant la documentació en qualsevol registre oficial. Es recomana el de l'Oficina d'Estrangeria).

Els titulars d'aquesta autorització han de sol·licitar-ne la renovació cada 5 anys. Aquest tràmit s'ha de fer durant els 60 dies immediatament anteriors a la data de caducitat de la targeta. Si es presenta en una data posterior, es pot incoar el corresponent procediment sancionador.

Documentació necessària:

  • Sol·licitud EX-11 (per duplicat)
  • Original i còpia completa del passaport
  • En el cas de tenir targeta blava-UE, s'han d'acreditar els períodes de residència prèvia com a titular d'aquesta targeta.

Tots els documents han d'estar traduïts al castellà o a la llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud i prèviament legalitzats per l'oficina consular d'Espanya amb jurisdicció al país on s'ha expedit el document o, en el seu cas, pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació; excepte en el cas que el document tingui la postil·la de l'Haia o que estigui exempt de legalització en virtut d'un conveni internacional (més informació).

Informació del tràmit.