Protecció de dades (processos de selecció de PTGAS)

Tractament de dades de caràcter personal en processos selectius de personal tècnic de gestió i d’administració i serveis (PTGAS)

1. D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, la Universitat Pompeu Fabra és responsable de les dades personals que facilitin, en les seves sol·licituds, les persones participants en la convocatòria, així com de la resta de documentació que puguin aportar i, si escau, de la que es pugui generar com a conseqüència de la participació en aquest procés de selecció.

2. Les dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar processos selectius del personal d’administració i serveis. És a dir, per fer tots les actuacions relatives a l’admissió o a l’exclusió d’aspirants, l’atenció a possibles reclamacions, la verificació de les dades presentades pels candidats, l’execució de proves i d’exercicis i la valoració de la fase de concurs.

El tractament de dades personals no inclourà en cap cas la presa de decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils.

Les dades personals objecte de tractament, incloses la imatge i la veu, si escau, es conservaran per poder atendre possibles recursos o reclamacions, d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador i d’acord amb la normativa d’arxius aplicable. En el cas d’acceptar ser incorporat a una base de dades de candidats, les seves dades es conservaran mentre no manifesti la seva oposició al tractament.

3. La base legal per al tractament de les dades és l’obligació legal. La Universitat tractarà les dades d’acord amb els articles 75 i 76 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l’article 74 de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya; i l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la resta de legislació aplicable. En el cas d’acceptar ser incorporat a una base de dades de candidats, la base legal per al tractament de dades és el seu consentiment.

4. Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra. S’utilitzaran serveis auxiliars d’empreses de la societat de la informació amb les quals prèviament s’hagin signat contractes que preservin la privacitat de les dades. També podran ser tractades per tercers que participin en el procés de selecció en qualitat de membres del tribunal o d’assessors d’aquest, prèvia signatura d’un compromís de confidencialitat.

En compliment del que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es podran publicar a la web de la Universitat les llistes de candidats admesos o que superin una determinada prova, identificats amb nom i cognoms i quatre xifres del seu DNI. La llista de candidats exclosos o que no superin una determinada prova podrà ser publicada a la web de la Universitat amb identificació mitjançant el número d’assentament en el registre d’entrada de la Universitat de la sol·licitud d’admissió a les proves selectives o un identificador equivalent.

Les vostres dades no se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que preveu la llei.

5. La Universitat Pompeu Fabra pot fer fotografies, captar i enregistrar la imatge i veu dels participants en el desenvolupament de les proves pràctiques i de l’entrevista, reproduir i utilitzar les imatges (fotografies i/o vídeos enregistrats), de manera gratuïta, mitjançant qualsevol procediment o suport, amb la finalitat de poder resoldre l’expedient selectiu.

Tot això, amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

6. Les persones participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]) per a qüestions relacionades amb les vostres dades. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).