Convocatòria Requalificació

PDI - altres

Tancat
Convocatòria Requalificació

 

 

Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol per a 2021-2023

Ajudes Margarita Salas

 

L'objecte d'aquestes ajudes és la formació de joves doctors.

Es convoquen un mínim de 7 ajudes fins a esgotar la dotació pressupostària disponible. 

_________________________________________________

Ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023
Ayudas Margarita Salas 
 
El objeto de estas ayudas es la formación de jóvenes doctores.
Se convocan un mínimo de 7 ayudas hasta agotar la dotación presupostaria disponible

_________________________________________________

Grants for the requalification of the Spanish university system for 2021-2023

Margarita Salas Grants

 

The purpose of these grants is to train young doctors.

A minimum of 7 grants are available until the remaining funs is used up.

 

Termini de sol·licituds: 03/10/2022
Informació específica de la convocatòria UPF / Información específica de la convocatoria de la UPF / Information about UPF Call
Informació general / Información general / General information
Instruccions per a la presentació d'instàncies / Instrucciones para la presentación de instancias / Instructions on how to submit an application

Per a què la candidatura sigui considerada presentada serà obligatori que les persones sol·licitants realitzin els dos tràmits següents dins el termini de presentació de sol·licitus:

1) Omplir un formulari electrònic: 

Formulari en el cas de disposar de correu electrònic de Gmail (ha finalitzat el termini de presentació)

Formulari en el cas de NO disposar de correu electrònic de Gmail  (ha finalitzat el termini de presentació)

 

2) Presentar una instància general electrònica a través de la Seu Electrònica de la UPF dirigida al rector. Alternativament, també es podrà presentar la instància pels mitjans recollits en l'article 5 de les bases de la convocatòria.

A la instància cal adjuntar la documentació obligatòria si s'ha complimentat el formulari sense adreça de Gmail.

Proporcionem un model de text a incloure a la instància.

_____________________________________________________________________________________

Para que la candidatura sea considerada presentada será obligatorio que las personas solicitantes realicen los dos trámites siguientes dentro del plazo de presentación de solicitudes:

1) Rellenar un formulario electrònico:

Formulario en el caso de disponer de correo electrònico de Gmail (ha finalizado el plazo de presentación)

Formulario en el caso de NO disponer de correo electrònico de Gmail (ha finalizado el plazo de presentación)

 

2) Presentar una instancia general electrónica a través de la Sede Electrónica de la UPF dirigida al Rector. Alternativamente, también se podrá presentar la instancia por los medios recogidos en el artículo 5 de las bases de la convocatoria.

En la instancia será necesario adjuntar la documentación obligatoria si se ha cumplimentado el formulario sin dirección de Gmail. 

Proporcionamos un modelo de texto para incluir en la instancia general

_______________________________________________________________________-

In order for the candidature to be considered as submitted, applicants must compled the following two steps within the applications submission period:

1) Fill in an electronic form:

Electronic form in case you have a Gmail account (the application submission period has ended)

Electroni form in case you do NOT have a Gmail account (the application submission period has ended)

2) Submit a general electronic application throught the UPF Online Office addressed to the Rector. Alternatively, the application may also be submitted by the means described in article 5 of the call for applications. 

In the application form it will be necessary to attach the mandatory documentation, in case you have filled in the electronic form withou Gmail account.

Here you have a text template to be included in the general applications

Please, consult the guide to submit an application throuth the UPF e-Administration if you have any problems.

 

 

Termini de presentació d'instàncies / Plazo de presentación de instancias / Application submission period

El termini de presentació de sol·licituds serà entre el 14 de setembre i el 3 d'octubre de 2022

_____________________________

El plazo de presentación de solicitudes será entre 14 de Septiembre y el 3 de Octubre de 2022

___________________________________

The deadline for submitting applications will be between Setember 14 and October 3, 2022.

 

Documentació obligatòria / Documentación obligatoria / Mandatory Documentation

La documentació obligatòria a presentar es:

1. Currículum vitae abreujat, preferentment segons model de la FECYT

2. Títol de doctor, si no s'ha obtingut a la UPF

3. Historial científic-tècnic del grup receptor (model de document)

4. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada al progrés de la carrera docent i investigadora de la persona beneficiària (model de document)

5. Document d'acceptació de l'estada expedit pel centre receptor (model de document en el cas de ser la UPF el centre receptor)

____________________________________________________________________________

 

La documentación obligatoria a presentar es:

1. Currículum vitae abreviado, preferentemente según modelo de la FECYT

2. Título de doctor, si no se ha obtenido en la UPF

3. Historial científico-técnico del grupo receptor (modelo de documento)

4. Memoria justificativa del impacto de esta estancia en el progreso de la carrea docente e investigadora de la persona beneficiaria (modelo de documento)

5. Documento de acceptación de la estancia expedido por el centro receptor (modelo de documento en el caso de ser la UPF el centro receptor)

___________________________________________________________________________________

Mandatory documents to submit with an applications are:

1. Abridged Curriculum vitae, according to the FECYT model

2. Doctor's degree diploma, if it has not been obtained at UPF

3. Scientific record of the hosting group (template)

4. Statement justifying the impact of the stay on the progress of the beneficiary's teaching and research career (template)

5. Document of acceptance of the stay issued by the hosting center (template if the hosting center is UPF)

Informació i contacte / Información y contacto / Information and contact
 
 • Informació sobre la convocatòria / Información sobre la convocatoria / Call information: 
  [email protected]
   
 • Incidències sobre la presentació electrònica de la instància general
  Incidencias sobre la presentación electrónica de la instancia general
  For technical issues regarding the use of the certificates contact UPF Help Desk. Please note UPF staff can’t provide support on how to obtain a digital certificate for those who are not physically in Spain. For those residing in Catalonia a list of registration entities is provided

Centre d'Atenció a l'Usuari / Centro de Atención al Usuario / Help Desk

 • Petició de cartes d'acceptació als departaments de la UPF / Petición de cartas de aceptación a los departamentos de la UPF / Request for letters of acceptance from UPF departments: 
  • Medicina i Ciències de la Vida/ Medicina y Ciencias de la vida/ Medicine and Life Sciences: [email protected]
    
  • Ciències Polítiques i Socials / Ciencias Políticas y Sociales / Political and Social Sciences: [email protected]
    
  • Comunicació / Comunicación / Comunication: [email protected]
    
  • Dret / Derecho / Law: [email protected]
    
  • Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economics and Business: [email protected]
    
  • Humanitats / Humanidades / Humanities: [email protected]
    
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Information and Communications Technologies: [email protected]
    
  • Traducció i Ciències del Llenguatge / Traducción y Ciencias del Lenguaje / Translation and Language Sciences [email protected]
Llista provisional persones admeses i excloses / Lista provisional personas admitidas y excluídas
13
oct.
2022
Termini de reclamacions llista provisional / Plazo de reclamación lista provisional
23
oct.
2022

Informació addicional: 

El número de registre correspon al número de registre d'entrada de la instància que va ser presentada al Registre General de la UPF, tant en versió electrònica com en presencial, i consta al rebut obtingut quan es va presentar. 

La subsanació es pot fer seguint les instruccions dels apartats 10 (i 5.2) de les bases de la convocatòria. Es recomana que es faci mitjançant instància general electrònica a la qual caldrà adjuntar la documentació que es consideri oportuna per a la subsanació. També es pot presentar la documentació presencial a la seu del Registre General de la UPF (pl. de la Mercè, 10-12 de Barcelona) o bé per les altres vies previstes a l'apartat 5.2 de les bases de la convocatòria. 

_________________________________________________

Información adicional:

El número de registro corresponde al número del registro de entrada de la instancia que fue presentada en el Registro General de la UPF, tanto en versión electrónica como en presencial, y figura en el recibo obtenido cuando se presentó.

La subsanación se puede hacer siguiendo las instrucciones de los apartados 10 (y 5.2) de las bases de la convocatoria. Se recomienda que se haga mediante instancia general electrónica a la que se deberá indicar la modalidad de la ayuda a la que se presentó la solicitud y adjuntar la documentación que se considere oportuna para la subsanación. También se puede presentar la documentación presencial en la sede del Registro General de la UPF (pl. de la Mercè, 10-12 de Barcelona) o bien por las otras vías previstas en el apartado 5.2 de las bases de la convocatoria.

Llista definitiva persones admeses i excloses / Lista definitiva personas admitidas y excluídas
25
oct.
2022
Comissió d'Avaluació / Comisión de Evaluación
25
oct.
2022

La Comissió d’Avaluació està formada pels membres següents:

La Comisión de Evaluación está formada por los siguientes miembros:

 

Matilde Pilar Sánchez Fernández - Catedràtica d'Universitat, Universidad Carlos III (Presidenta)

Pablo Pareja Alcaraz - Professor Agregat Serra Húnter, Universitat Pompeu Fabra (Secretari)

Anja Senz, Catedràtica d'Universitat, Universität Heidelberg

Eulàlia de Nadal Clanchet - Catedràtica d'Universitat, Universitat Pompeu Fabra

 

Suplents/Suplentes:

Enric Vallduví Botet, Professor Titular d'Universitat, Universitat Pompeu Fabra

Montserrat Abad Castelos, Catedràtica d'Universitat, Universidad Carlos III

Publicació proposta de concessió / Publicación propuesta de concesión
11
nov.
2022
Model acceptació ajut / Modelo aceptación ayuda
11
nov.
2022

Model document d'acceptació de la proposta de concessió de l'ajut

Termini de presentació del document d'acceptació: 21/11/2021 (fins a les 23:59)

Instruccions de presentació: el document omplert i signat s'haurà de presentar a una instància general electrònica de la Seu Electrònica de la UPF adreçada al rector.

_____________________________________

 

Modelo de documento de aceptación de la propuesta de concesión de la ayuda

Plazo de presentación del documento de aceptación:  21/11/2021 (hasta las 23:59)

Instrucciones de presentación: el documento cumplimentado y firmado se deberá presentar como adjunto a una instancia general electrónica de la Sede Electrónica de la UPF dirigida al rector.

______________________________

Resolució de concessió del ajuts / Resolución de concesión de las ayudas
29
nov.
2022
Formalització dels ajuts/ Formalización de las ayudas
29
nov.
2022

Ajudes Margarita Salas

Les persones beneficiàries hauran de presentar al registre de la UPF (mitjançant una instància general electrònica a través de la Seu Electrònica de la UPF dirigida al rector), els documents indicats a l’apartat 16 de las bases de la convocatòria, en format PDF, fins el dia 5 de desembre de 2022, inclòs.

Model de declaració jurada 

Model de sol·licitud de compatibilitat (només cal presentar-ho si es vol compatibilitzar una segona activitat amb el contracte Margarita Salas)

___________________________________________________________________________

Ayudas Margarita Salas

Las personas beneficiarias deberán presentar en el registro de la UPF (mediante una instancia general electrónica a través de la Sede Electrónica de la UPF, dirigida al rector), los documentos indicados en el apartado 16 de las bases de la convocatoria, en formato PDF, hasta el día 5 de diciembre de 2022, incluido.

Modelo de declaración jurada

Modelo de solicitud de compatibilidad (sólo se debe presentar si se quiere compatibilizar una segona actividad con el contrato Margarita Salas) 

 

 

Llegenda i logos obligatoris de finançament / Leyenda y logos obligatorios de financiación / Mandatory declaration of funding and logos
04
gen.
2023

Llegenda obligatoria de finançament / Leyenda obligatoria de financiación / Mandatory declaration of funding 

 • Activitat finançada per la Unió Europea-NextGenerationEU, Ministeri d'Universitats i Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant convocatòria de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
 • Actividad financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU, Ministerio de Universidades y Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante convocatoria de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
 • Funded by European Union-NextGenerationEU, Ministry of Universities and Recovery, Transformation and Resilience Plan, through a call from Pompeu Fabra University (Barcelona).

Logos

Logos
Justificació ajut / Justificación ayuda
04
gen.
2023

Un cop incorporats en els centres d'acollida cal emplenar el model de certificat d'incorporació al centre d'acollida, mitjançant una instància general electrònica a través de la Seu Electrònica de la UPF. El centre d'acollida també pot utilitzar el seu propi model.

Una vez incorporados en los centros de acogida es necesario cumplimentar el modelo de certificado de incorporación al centro de acogida, mediante una instancia general eletrònica a través de la Seu Electrònica de la UPF. El centro de acogida també puede utilizar su propio modelo.

 

La documentació justificativa s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data de finalització de l'ajut 

La documentación justificativa se ha de presentar en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la ayuda

Modelo de memoria justificativa de las actividades realizadas

També cal presentar un certificat del centre on es detallin les dates de l'estada

También deberan presentar un certificado del centro donde se detallen las fechas de la estancia.