Promoció

L'accés a catedràtic contractat suposa la promoció dels agregats.

Requisits d'accés
  1. Estar contractat com a agregat o acreditar almenys cinc anys d'activitat docent i de recerca postdoctoral.

  2. Disposar d'una acreditació de recerca avançada emesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Característiques del contracte

Contracte laboral de professor permanent, amb dedicació a la docència, la recerca i la gestió.

Afiliat al règim general de la Seguretat Social.

Incompatibilitats

La dedicació a temps complet del professorat universitari és incompatible amb qualsevol altra activitat.