L'autorització de treball per a estudiant permet treballar a la persona que té vigent una autorització d'estada per estudis. El contracte ha de ser a temps parcial i compatible amb els horaris dels estudis. Només pot ser a temps complet si la feina es desenvolupa en període no lectiu.

La durada d'aquesta autorització ve determinada per la durada de la targeta d'estudiant o bé per la durada del contracte.

IMPORTANT: la normativa actual estableix que els estrangers amb autorització d'estada per estudis no tenen dret a la prestació de l'atur.

 

Procediment

 • La competència per resoldre és de la Generalitat. 
 • El tràmit es fa des del Servei de PDI (presentació de la sol·licitud i de la documentació)
 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud
  • Còpia del passaport
  • Còpia de la targeta d'estudiant o de la sol·licitud d'haver-la renovada, en el cas que hagi caducat
  • Còpia del contracte
  • Certificat d'aprofitament d'estudis, en què consti que l'estudiant està matriculat en un curs oficial i que obté bons resultats; també ha d'incloure l'horari d'estudis que té. En el cas que només faci recerca, ha de deixar constància d'aquest fet i que, per tant, té flexibilitat horària.

Més informació