Es tracta d'autoritzar la sortida del territori nacional i la tornada posterior a l'estranger que es trobi en període de renovació de la seva autorització de residència o estada. Aquesta autorització li permet sortir del país i tornar-hi dins un termini no superior a 90 dies. Es podrà utilitzar per a totes les sortides i tornades que siguin necessàries durant la vigència de l'autorització.

 

Procediment

Documentació necessària:

  • Imprès de sol·licitud EX-13 (per duplicat)
  • Còpia del passaport complet
  • Còpia de la sol·licitud de renovació de l'autorització
  • En el cas d'estar tramitant la targeta d'identitat d'estranger (TIE): documentació acreditativa que el viatge respon a una situació de necessitat i que es donen circumstàncies excepcionals.

Tots els documents han d'estar traduits al castellà o a la llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud, i han d'estar prèviament legalitzats per l'Oficina Consolar d'Espanya amb jurisdicció al país on s'ha expedit el document o, en el seu cas, pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, excepte en el cas que el document tingui la postil·la de l'Haia o que estigui exempt de legalització en virtut d'un conveni internacional (més informació).

L'interessat ha de sol·licitar cita prèvia.

Taxa de tramitació: 10,30 euros (es genera un cop presentada la sol·licitud).

Informació del tràmit.

Nota:

Amb motiu de les modificacions introduïdes en el Codi de Fronteres Schengen, publicades el passat 29 de juny de 2013 en el Diari Oficial de la Unió Europea, Reglament UE núm 610/2013, les Autoritzacions de tornada tramitades per les autoritats espanyoles només seran vàlides per a efectuar la entrada pels Llocs Fronterers habilitats espanyols.

Si l'entrada a l'Espai Schengen es realitza per un altre lloc fronterer que no sigui l'espanyol, l’Autorització de tornada tramitada per les autoritats espanyoles no serà vàlida i s'haurà de complir amb els requisits d'entrada del país on s'efectua aquesta entrada.