És una autorització que permet estar-se a Espanya per un període superior a 90 dies per fer activitats de recerca o formació (no hi ha contracte laboral).

 

Requisits

 • Tenir mitjans econòmics suficients per a l'estada i la tornada al seu país i, si escau, la dels seus familiars, d'acord amb les quanties següents:
  • Per a l'interessat: mensualment, el 100% de l'IPREM (532,51€), si no és que acredita tenir abonat l'allotjament durant tota l'estada.
  • Per als seus familiars: mensualment, el 75% de l'IPREM per al primer familiar (399,38€) i el 50% de l'IPREM per a la resta (266,26€), si no és que acredita tenir abonat l'allotjament durant tota l'estada.
 • Assegurança pública o privada de malaltia amb una entitat d'assegurances autoritzada per operar a Espanya.
 • Haver estat admès en un centre reconegut oficialment a Espanya per fer activitats de recerca o formació.
 • Si la durada de l'estada supera els 6 mesos, també es requereix: 
  • No tenir antecedents penals a Espanya ni en cap dels països on hagi residit durant els últims 5 anys.
  • No patir cap malaltia que pugui tenir repercussions greus en la salut pública, de conformitat amb el que disposa el Reglament Sanitari Internacional del 2005.

 

Procediment

 • L'inicia l'interessat al consolat espanyol del país de residència, sol·licitant el visat corresponent.
 • La durada serà la mateixa que la de l'activitat que hagi de desenvolupar, amb el límit d'un any.
 • Si l'estada té una durada superior a 6 mesos, l'interessat haurà de sol·licitar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) en el termini d'un mes des de la seva entada a Espanya, demanant cita prèvia.

L'interessat pot venir acompanyat dels seus familiars i també pot ser autoritzat a fer activitats lucratives per compte aliè o compte propi, sempre que l'activitta sigui compatible amb la realització dels seus estudis.

Informació del tràmit.