Què és?

L'Observatori de l'Evolució de les Institucions (Obsei) és un centre de recerca en dret públic constituït l'any 2001 en el sí de l'àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. Està reconegut per aquesta Universitat com a Grup de Recerca amb Nom Específic (GNE).

La seva finalitat essencial és detectar, estudiar i difondre les principals línies d'evolució de les institucions jurídico-públiques, especialment les que actuen en l'àmbit territorial de Catalunya. Per tal de dur a terme l'esmentada finalitat, l'Observatori realitza estudis i investigacions d'àmbit nacional i internacional, organitza debats i seminaris i fa les publicacions adequades per difondre els resultats obtinguts.

Integrat principalment per professors de Dret Administratiu o Dret Públic en general, l'Observatori resta obert a la participació d'investigadors procedents d'aquesta o d'altres disciplines.

Objectius

Els objectius principals de l'Observatori són:

 • Seguir l'evolució de l'ordenació jurídica de les institucions públiques que actuen a Catalunya.
 • Estudiar les propostes que es formulin amb la finalitat de renovar aquestes institucions.
 • Fer una anàlisi permanent de l'acció dels diferents poders públics sobre l'autogovern de Catalunya.
 • Servir com a laboratori d'idees i suport a les tasques docents.

Línies de recerca

Les línies de recerca que s'han plantejat inicialment els membres de l'Observatori són:

 • Evolució del federalisme i integració supraestatal.
 • Organització territorial i local de Catalunya.
 • Ordenació del territori, infraestructures i serveis.
 • Evolució del règim de les grans ciutats.
 • Protecció jurídica del medi ambient.
 • Dret públic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Acció pública en matèria d'immigració.

Serveis

L'Observatori ofereix els serveis següents:

 • Elaboració d'estudis, dictàmens o informes jurídics a sol·licitud de les institucions interessades.
 • Assessorament i col·laboració en les tasques prelegislatives de les institucions públiques.
 • Organització de congressos, simposis, seminaris i jornades.