La tria d'orientació determina (parcialment) quines assignatures obligatòries de màster cal cursar (treball de fi de màster o pràcticum, assignatures metodològiques).

recerca

De recerca

En aquesta orientació, el màster proporciona formació avançada en tot allò que té a veure amb la investigació sobre la traducció, i amb els mètodes que hi van associats. Capacita els estudiants per a afrontar amb èxit l'admissió en el doctorat i la preparació de la tesi doctoral.

Cal fer un treball de recerca de 5 crèdits (treball orientat a la recerca universitària) afegits als 10 crèdits obligatoris propis del Treball de fi de màster. Tria aquesta orientació si fas el màster amb la intenció de fer un doctorat després.

academic

Acadèmica

En aquesta orientació, el màster aporta formació avançada en estudis de traducció. Permet de completar amb continguts especialitzats de traducció la formació obtinguda en el grau en traducció i Interpretació o en graus afins (filologies, humanitats, llengües aplicades). És també una via indirecta al doctorat.

Cal fer un treball de fi de màster de 10 cr. (treball de caràcter acadèmic). Tria aquesta orientació si fas el màster sense una finalitat estrictament professionalitzadora o investigadora, sinó més aviat per ampliar estudis.

professional Pràctica

En aquesta orientació, el màster ofereix formació avançada en els àmbits de la traducció especialitzada (jurídica i econòmica, científica i tècnica, humanística i literària) i de la interpretació. Contribueix a atendre la necessitat social de traductors especialitzats i intèrprets qualificats, així com de mediadors lingüístics en general.

Cal fer un Pràcticum de 10 cr. (pràctiques en una institució externa).Tria aquesta orientació si fas el màster amb la intenció principal de formar-te en traducció per inserir-te laboralment fora de la universitat.