1. Què has de saber abans de matricular-te?
 2. Preus, modalitats de pagament, bonificacions i beques
 3. Quan has de matricular-te?
 4. Matricula't
 5. Ja ets estudiant UPF. I ara, què?

La teva matrícula ja està formalitzada. Enhorabona!

 

Demana cita prèvia per completar la documentació i aconseguir el carnet UPF i la carpeta entre els dies 28 de setembre i 9 d'octubre. 

 

La documentació que cal aportar és:

 • Document d'identitat vigent i 2 fotocòpies:
  • Si ets ciutadà espanyol, preferentment el DNI.
  • Si ets estranger, preferentment el passaport.
  • Si no tens la nacionalitat d'un país de la UE, ni d’algun dels estats en els quals sigui d’aplicació el règim comunitari, i tens permís de residència a Espanya, has de portar el document que acrediti la teva situació de resident a l’Estat. No serà vàlid el permís d’estudiant.
    
 •  Ordre de domiciliació (SEPA) degudament emplenada i signada pel titular del compte, d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012). 
   

Altra documentació que s'ha de tenir en compte:

 

Estudiants amb especificitats:

A més de la documentació esmentada, heu de presentar:

Estudiants que tenen iniciats estudis universitaris: 

 • Fotocòpia del resguard del pagament dels drets de trasllat d'expedient, emès per la universitat de procedència, on s'ha sol·licitat. 

Estudiants amb titulació universitària finalitzada:

 • Si has finalitzat estudis universitaris en un centre privat cal que presentis el títol universitari oficial o resguard de títol (original i fotocòpia compulsada).

Tal com preveu el Decret de preus de la Generalitat, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat. Aquest coeficient, o recàrrec del 40%, no és d'aplicació si la titulació s'ha obtingut en un centre d'ensenyament superior que aplica preus privats.

 


Consulta les FAQ
i si encara tens dubtes, Pregunta'ns