Reconeixement de crèdits

Els estudiants assignats a l'especialitat d'Orientació Educativa i que heu cursat prèviament les titulacions relacionades a sota, podeu demanar el reconeixement de crèdits segons el què indiquin les taules de correspondència entre les assignatures cursades i les assignatures del Màster de professorat. Podeu consultar les taules seleccionant les titulacions d'origen.

32020-M5.045

Pràctiques en centre educatiu (14 crèdits)

32024-M5.046

Treball fi de màster (6 crèdits)

 

Els estudiants del màster de Psicopedagogia de la resta d'universitats, amb les que no hi ha cap acord per al reconeixement de crèdits, han de seguir el procediment habitual.

Per sol·licitar el reconeixement heu de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant de la UPF:

  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat (els llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia no cal que indiqueu les assignatures cursades en la llicenciatura). 
  • Original i fotocòpia o copia compulsada del certificat acadèmic oficial en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • Reguard del pagament de la taxa.

Les dades bancàries per fer l'ingrés de la taxa són:

  • Ingrés en compte - Banco Santander
  • Concepte: "Sol·licitud de reconeixement de crèdits màster oficial" 
  • IBAN (format paper): ES74 0049 1806 9924 1205 3335
  • BIC Code / Swift Code: BSCHESMM
  • Import: 54,54 €

El termini per presentar la documentació és de l'1 de juliol al 30 de novembre. Cal tenir en compte el següent:

Si la sol·licitud de reconeixement és prèvia a la matrícula, podràs gaudir d'un 85% de descompte sobre el preu dels crèdits (recomanem fer el pagament de la taxa en el moment que l’Oficina d’Accés a la Universitat us confirmi la plaça per cursar el màster).

Si la sol·licitud de reconeixement és posterior a la matrícula, hauràs de pagar el 100% dels crèdits.