Segons l'acord de la CURSA, no es reconeix el pràcticum del Màster de Professorat de Secundària.

Qualsevol consulta sobre el reconeixement de crèdits d’assignatures de totes les especialitats s’ha adreçar a: [email protected]

En el cas de les especialitats d'Orientació Educativa i Formació i Orientació Laboral hi ha unes convalidacions ja pactades que podeu consultar aquí:

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Els estudiants que ho vulguin poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d'estudis de nivell de màster obtinguts en la mateixa universitat o en una altra. La documentació que s'ha de presentar abans del 23 d'octubre, escanejada per email a [email protected], és la següent:

             Ingrés en compte - Banco Santander
             Concepte: "Sol·licitud de reconeixement de crèdits màster de formació de professorat"
             Compte: 0049 1806 99 2412053335             
             IBAN (format electrònic): ES7400491806992412053335             
             IBAN (format paper): ES74 0049 1806 9924 1205 3335
             BIC Code / Swift Code: BSCHESMM
             Import: 54,54 €

  • Original i fotocòpia del certificat acadèmic en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si has cursat a la UPF els estudis dels quals vols convalidar assignatures, no cal que presentis aquest document.
  • Còpia del pla d'estudis cursat, segellat pel centre corresponent.
  • Còpia dels programes de les assignatures cursades, segellat pel centre corresponent.

IMPORTANT: es recomana formalitzar el pagament de la taxa de l'estudi de convalidació (54,54 €) un cop l'Oficina d'Accés a la Universitat us confirmi la plaça de l'especialitat que voleu cursar. 

En el moment del lliurament de la documentació de la matrícula a la Universitat Pompeu Fabra, podreu presentar els documents originals de sol·licitud de convalidació, els documents que l'han d'acompanyar i el justificant del pagament de la taxa.

Un cop tramitat el reconeixement d les assignatures, es procedirà a la regularització de les taxes de matrícula atès que per les assignatures reconegudes només cal pagar el 20% del preu dels crèdits