Presentació

L'ensenyament on-line

Durant els darrers quinze anys la UOC ha impartit el segon cicle de la llicenciatura en Psicopedagogia, amb un índex de graduació altíssim. Aquesta contrastada experiència ens permet poder disposar, per a aquesta nova oferta formativa, d'un conjunt de professors amb molta experiència tant en el camp de la docència universitària com en el camp de l'assessorament psicopedagògic i de l'orientació educativa. Alhora, també disposem de materials didàctics innovadors i totalment actualitzats. Pel fet de ser una oferta formativa basada, en gran part, en la formació en línia, permet que els estudiants puguin organitzar el seu temps segons les seves necessitats en diferents moments del curs. També els dóna experiència en l'aprenentatge no presencial i en l'ús d'aules virtuals i en el coneixement de com es fa la integració de les TIC en el procés d'aprenentatge, fet que pot ser important per al seu futur professional. Amb l'ús del Campus Virtual, l'estudiant aprèn a moure's en un entorn de formació en línia, el coneixement del qual representa una experiència personal útil i un valor afegit per al domini de noves eines i mitjans tecnològics, cada vegada més presents en els diversos àmbits educatius.

Presentació

L'especialitat d'Orientació Educativa està constituïda per dos blocs formatius interrelacionats: les assignatures de formació especialitzada i les pràctiques en centres educatius. Correspon al professor de l'especialitat d'orientació educativa la planificació, la coordinació i la dinamització de les tasques d'acompanyament, seguiment i avaluació dels alumnes en el centre. Els professors d'aquesta especialitat han de desenvolupar en el centre unes funcions específiques:

 1. En matèria d'atenció directa correspon als alumnes:
 • Suport personalitzat dins l'aula a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. Aquest suport dins l'aula ha de ser el fruit del treball coordinat i acordat entre orientador, departaments didàctics i equips docents i ha d'afavorir l'intercanvi d'estratègies i ajudes dins l'aula.
 • Docència sobre aspectes competencials relacionats amb la seva especialitat (competència de l'autonomia i iniciativa personal, competència aprendre a aprendre, competència social i ciutadana i competència comunicativa) per ajudar a contribuir a l'èxit acadèmic i personal de l'alumne.

Els professors de l'especialitat d'orientació educativa atenen, prioritàriament, els alumnes que presenten més dificultats en l'aprenentatge i, molt particularment, els que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre. Aquesta tasca complementa les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria pel que fa a l'atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes d'aprenentatge que presenten els alumnes.

 1. Fer avaluacions psicopedagògiques i informes
 • Informes que orientin la presa de decisions del director del centre, l'equip docent, les famílies i/o serveis externs en relació amb els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge i/o de conducta.
 • Informes per orientar l'escolarització a l'ensenyament postobligatori d'aquells alumnes que han rebut suport i un seguiment específic per part de l'orientador, encara que no hagin requerit un dictamen durant l'escolaritat obligatòria.
 • Informes per a la derivació d'alumnes a la unitat d'escolarització compartida (UEC) un cop valorades des d'una visió inclusiva i psicopedagògica les opcions educatives de l'alumne i havent esgotat les mesures d'aula i d'ajustament del currículum. Aquest informe inclou una valoració psicopedagògica, els aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d'adaptació escolar i la justificació de la conveniència d'assistir a la UEC.
 • En els centres que disposen d'unitats de suport a l'educació especial (USEE), l'orientador és l'encarregat de coordinar les accions educatives relatives a la coordinació continuada entre els professors de la USEE, l'orientador del centre i l'equip de l'EAP. Aquesta coordinació consisteix a concretar els temps i espais d'atenció als alumnes, acompanyar els docents en la resposta educativa d'aquests alumnes dins l'aula i, per això mateix, programar, seguir i avaluar les competències descrites en el Pla Individualitzat de l'alumne (PI).
 1. Suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar

Suport tècnic a l'equip docent

 • Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents.
 • Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l'orientació acadèmica i professional dels alumnes.
 • Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i social per optimitzar la planificació de les activitats d'àrea i de l'acció tutorial i la creació d'un clima adequat de convivència i treball a l'aula que afavoreixi l'èxit educatiu.
 • Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques per a l'atenció de les necessitats educatives dels alumnes que garanteixin la seva participació en les activitats d'aula i en l'entorn escolar ordinari. En casos específics, amb la col·laboració del professional de l'EAP.
 • Suport psicopedagògic a l'equip docent, conjuntament amb el tutor, o en l'elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats.
 • Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils d'aprenentatge.

Suport tècnic a l'equip directiu del centre

 • Suport a l'equip directiu en l'elaboració, aplicació, avaluació i actualització del projecte educatiu de centre en relació amb l'orientació educativa i en la concreció del Pla d'actuació del SEZ en qüestions d'orientació i mesures de diversitat.
 • Participació en la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre per planificar i fer el seguiment i l'avaluació de les mesures d'atenció de tots els alumnes.
 • Coordinació pedagògica dels recursos, de les actuacions dels professionals dels serveis externs (serveis educatius del Departament d'Ensenyament i altres serveis, com l'hospital de dia i les aules hospitalàries) i del procés d'avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis.