Matèries obligatòries

  • Matèria1: Penologia. Teories de justificació del càstig. Sistema penitenciari. Penes alternatives a la presó. Sistema penal juvenil. Opinió pública i càstig. Tendències europees en la regulació de les penes alternatives i de presó. Recerca contemporània en matèria de presó i penes alternatives. 
  • Matèria 2: Criminologia. Teories criminològiques. Recerca contemporània per testar teories criminològiques. Programes formatius. Programes de reinserció. Victimologia.
  • Matèria 3: Metodologia. Mètodes de recerca en penologia: quantitatius i qualitatius.  Disseny del treball de recerca.
  • Matèria 4: Iniciació a la recerca: Treball de Fi de Màster  Disseny d’un projecte integral. Realització d’un projecte de recerca dins de l’àmbit penològic i criminològic.

Matèries opcionals*

  • Matèria 5: Criminalitat. Delinqüència organitzada. Delinqüència econòmica i empresarial. Delinqüència comú. Delinqüència juvenil. Noves formes de delinqüència: delinqüència i noves tecnologies. Evolució temporal de la criminalitat; anàlisi de dades.
  • Matèria 6: Sistema de Justícia Penal. Policia. Procés penal i mesures cautelars. Presó i dret penitenciari. Dones i sistema penal. Immigració i sistema penal.

Les assignatures optatives poden estar subjectes a canvis d'un curs a un altre.

** Els estudiants procedents del Grau en Criminologia de la UPF podran cursar en anglès l'assignatura "Metodologia" del Màster de Recerca en Sociologia i Demografia, ja sigui el nivell bàsic o avançat. També podran cursar fins a 9 ECTS d'assignatures optatives del Màster en Ciències Jurídiques o del Màster en Sociologia i Demografia. Finalment, podran assistir a algun dels seminaris del Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF.