CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS A LA RECERCA DEL CER-INSTITUT DE CULTURA 2024

 

1. Finalitat de l'ajut i pressupost del programa

L’objectiu de l’ajut és donar suport a la realització de congressos, simposis o jornades vinculades a l’Institut de Cultura.

Es podran concedir un màxim d’un ajut per persona a càrrec d’aquesta convocatòria.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 3.000 €.

Aquesta convocatòria s'acull als principis del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (Aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020).

2. Sol·licitants

Poden sol·licitar aquests ajuts els membres del Consell de l'Institut de Cultura (professorat permanent i postdoctoral amb relació contractual vigent amb el Departament d'Humanitats de la UPF).

Les condicions dels sol·licitants s'han de reunir  en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins al moment de la realització de l’activitat sol·licitada.

En el cas del PDI postdoctoral han d’indicar al formulari de sol·licitud les dades del seu professor/a avalador/a.

3. Període d'execució

Les activitats podran realitzar-se en qualsevol moment del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2024. 

4. Quantia i despeses finançables

Es podran subvencionar les despeses següents:

 • Activitats cofinançades per institucions culturals no UPF.
 • Despeses cofinançades per un projecte del Ministeri, prioritàriament l’allotjament a Barcelona.
 • Activitats organitzades per Grups de Recerca adscrits a l'IUC AGAUR consolidats, per a activitats de transferència

Excepte:

 • Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la UPF, la dedicació dels quals sigui a temps complet.
 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la secretaria de l'Institut de Cultura (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

Els imports proposats són imports màxims i la quantia de l’ajut efectivament atorgada al beneficiari dependrà del nombre i la qualitat de les sol·licituds rebudes.

Els imports concedits en cap cas podran ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos, superin el cost de l’activitat objecte de l’ajut (Llei 38/2003, General de Subvencions, article 19.3.)

5. Conceptes finançables

 • Inscripcions a congressos, simposis o jornades de caràcter internacional.
 • Desplaçaments: bitllet d’avió/tren, d'anada i tornada, en classe turista; transport públic o taxi per a desplaçaments a estacions de tren o aeroports. 
 • Allotjament, per nit:
  • Dins el territori de l’Estat: màxim 120,00€
  • En territori estranger: Àfrica, màxim 175,00€; Amèrica del Nord (Canadà, EUA, Mèxic), màxim 399,00€; Amèrica Central i del Sud, màxim 294,00€; Àsia, màxim 250,00€; Europa, màxim 303,00€; Oceania, màxim 397,00€.

6. Presentació de sol·licituds

A partir del 15 de maig del 2024 i fins al 4 de juny de 2024 mitjançant el formulari de sol·licitud en línia.

La documentació lliurada amb posterioritat a aquestes dates no serà admesa.

7. Presentació de justificants originals 

Un cop concedit l'ajut (el beneficiari ha de tramitar el viatge pel seu propi compte, no és obligatori contractar-lo a través de les agències de viatges amb què treballa la UPF) i per fer efectiu l'import concedit, serà necessari aportar la documentació següent en el termini establert en el calendari d’aquesta convocatòria:

 • Justificants originals de les despeses: factura d’hotel a nom del beneficiari (no s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars), factura del viatge a nom del beneficiari i bitllet d'avió/tren, justificants del transport públic/taxis (no s’accepten rebuts o similars per taxis UBER), factura d’inscripció a nom del beneficiari, factura electrònica de traducció o correcció a nom de la Universitat Pompeu Fabra. 
 • En el cas de l’assistència a congressos, a més a més, certificat que acrediti l’assistència.

Les instruccions per al cobrament dels ajuts atorgats s’enviaran als beneficiaris, els quals hauran de presentar els justificants originals a la secretaria de l’Institut de Cultura, un cop finalitzada l’activitat objecte de l’ajut, abans del 13 de desembre del 2024. La documentació lliurada amb posterioritat a aquesta data no serà admesa.

8. Òrgan competent

Les propostes seran avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l’Institut de Cultura,  d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, tenint en compte els objectius de transferència de coneixement de l'Institut. 

El fet d’acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l’Institut de Cultura obliga els beneficiaris a fer constar l'Institut com a organitzador.

L’acord de concessió es farà públic a través de la web de l’Institut de Cultura.

9. Calendari de presentacions i resolucions

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de maig al 4 de juny del 2024
 • Acord provisional d'atorgament d'ajuts: primera quinzena del mes de juny del 2024
 • Acord definitiu d’atorgament d’ajuts:  primera quinzena del mes de juliol del 2024
 • Termini màxim de presentació de la documentació original: 13 de desembre del 2024

La documentació lliurada amb posterioritat a aquestes dates no serà admesa.

10. Annex

Formulari en línia de sol·licitud