Són membres del Consell de l'Institut de Cultura les següents persones:

Membres nats del Consell (director o directora de l'Institut, secretari o secretària de l'Institut i tot el personal acadèmic doctor adscrit a l'Institut):

 • Aparicio Maydeu, Javier
 • Argullol Murgadas, Rafael 
 • Arribas Verdugo, Sonia
 • Berga Bagué, Miquel
 • Besa Camprubí, Carles
 • Bouso Garcia, Raquel
 • Casals Pons, Jaume
 • Cirlot Valenzuela, Victoria 
 • Cots Vicente, Montserrat 
 • Djermanovic, Tamara
 • Firenze, Antonino
 • Garolera Carbonell, Narcís
 • Gifra Adroher, Pere 
 • Guiu Payà, Jordi
 • Monegal Brancós, Antonio (president)
 • Ocampo Siquier, Estela 
 • Oller Rovira, Dolors 
 • Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando
 • Pfeiffer, Michael 
 • Ródenas de Moya, Domingo
 • Rufat Perelló, Hélène
 • Suárez de la Torre, Emilio
 • Valverde Zaragoza, Isabel 
 • Vega Esquerra, Amador 
 • Vinardell i Puig, Teresa

Representants del personal docent i investigador doctor adscrit parcialment a l'Institut

 • Sense representació

Representants de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació que hi estigui adscrit

 • Antón Martí, Marta
 • Bosch Darné, Roser
 • Mir García, Jordi

Representants dels estudiants de màster de l'Institut. Són alumnes del màster amb representació en el Consell de l'IUC tots els matriculats en els programes de màster oficial vinculats a l'IUC: 

 • Sense representació

Representants del personal d'administració i serveis:

 • Monge Solanas, Carmen
Director:
 • Antonio Monegal 

La Comissió de Recerca és la comissió delegada del Consell d'Institut que té per funcions l'impuls i la coordinació de les activitats de recerca de l'Institut i la gestió dels programes propis o assignats de suport a la recerca.

La Comissió de Recerca està integrada pel director o directora de l'IUC, els investigadors principals dels grups de recerca de la UPF vinculats a l'IUC, els investigadors principals dels projectes de recerca finançats i els coordinadors de subgrups vinculats als grups de recerca. Són projectes finançats els concedits en programes competitius i els regulats per l'article 83 de la LOU gestionats des de l'IUC.

Actualment, està formada per les persones següents:

 

 • Sonia Arribas Verdugo
 • Raquel Bouso Garcia
 • Antonio Monegal Brancós (president)
 • Estela Ocampo Siquier
 • Amador Vega

La Comissió de Programació té com a funció l'impuls i la coordinació de les activitats d'extensió universitària vinculades a l'Institut de Cultura. 

Actualment està formada pel director del CER-IC, que n'actua com a president,  el coordinador acadèmic del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament, el director del programa de doctorat en Humanitats, cinc membres del CER-IC, de diferents àmbits de coneixement i dos estudiants. 

 

Composició actual: 

 

President: Antonio Monegal

Coordinador del MECLAP: Miquel Berga 

Director del Programa de doctorat en humanitats: Amador Vega 

Vocals-membres CER-IC: Teresa Vinardell, Tomas Macsotay, Santiago Zabala, Eva March, Victoria Cirlot. 

Vocals-Estudiants: Rocío Sola, Yaosca Bautista.