Resum
El treball que el grup es proposa dur a terme durant el proper trienni és la continuació de les investigaciones portades a terme ininterrumpidament des de l'any 1997 i subvencionades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología. El seu objectiu és continuar l'evolució històrica de la noció de "primitiu" i els fenòmeno primitivistes que estan associats, en el seu complexe desenvolupament des de la seva aparició al segle XVIII fins a l'actualitat i, per una altra banda, preten establir una definició teòrica de "l'art primitiu", concebut com a objete artístic autònom i deslligat de les projeccions culturals d'Occident.
El tema de la recerca és de caràcter interdisciplinar en el sentit que no interessa només a la Història de l'Art, sinó que també ho fa a la Filosofia, la Història de les Idees i els Estudis Culturals, i que el propi temps vinculi uns estudis de tipus humanístic amb altes de ciències socials com l'Antropologia Cultural, l'Etnografia dels pobles primitius i la Història del colonialisme.
El seu principal objectiu és obrir una nova línia de recerca en l'àmbit universitari espanyol. Per a això ja ha començat a crear un nucli de recerca especialitzat sobre art primitiu a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i un centre de documentació actualitzat i complet. La Universitat Pompeu Fabra ha reconegut al grup amb la denominació Centre Investigador en Art Primitiu. També vol contribuir al coneixiement sistemàtic de les coleccions espanyoles d'art primitiu i al seu estudi amb instruments teòrics actualitzats i adequats a la situació de la reflexió antropològica i estètiques presents.

Entitat finançadora: Direcció General de Recerca. Ministeri de Ciència i Tecnologia
Durada: des del desembre del 2003 fins al desembre del 2006
Referència: BHA2003-01568
Investigadora principal: Ocampo Siquier, Estela
Equip d'investigadors: Serés Guillén, Francesc; Valverde Zaragoza, M. Isabel, i Muñoz Torreblanca, Marina.