Llicències Llicències

Una llicència és un contracte mitjançant el qual el titular d'un dret autoritza a una altra persona perquè exerceixi aquest dret (en aquest cas l'explotació d'un coneixement o tecnologia) normalment durant un temps determinat i a un canvi d'una contraprestació econòmica.

Atencióla llicència implica que la part llicenciant conserva la titularitat del coneixement o tecnologia. En cas que aquesta es volgués transferir estaríem parlant d'una cessió, que té unes implicacions concretes donat que els resultats de recerca generats a la universitat són considerats patrimoni públic.

Si heu de començar la negociació d'un contracte de llicència poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us en farem arribar un model de contracte d'acord amb les vostres necessitats.

Altres models d'acords que us poden ser d'utilitat a l'hora de preparar o executar un projecte de transferència de tecnologia:

  • Carta d'Intencions. Reflecteix els acords previs de les parts sobre la seva relació abans no se signi determinat acord o contracte (compromisos de confidencialitat, despeses prèvies a l'acord, terminis de negociació si s'escau, etc.)
  • Acord de Confidencialitat (també NDA ó CDA). És el document contractual pel qual les parts signants  fixen els terminis i condicions sota les quals mantindran el caràcter confidencial de la informació subministrada entre elles.  És recomanable en l'àmbit de negociacions prèvies a contractes o prestacions de serveis entre les parts
  • Acord de Copropietat / Cotitularitat. Contracte pel qual les parts acorden que qualsevol IP resultat del treball comú de les mateixes serà propietat conjunta d'ambdues.
  • Contracte de Transferència de Material (MTA). Acord pel qual les parts signants fixen les condicions sota les quals s'explotarien els resultats de la investigació realitzada amb el material cedit

  • Cessió de Drets + Confidencialitat. Document que ha de signar qualsevol treballador que entri a col·laborar amb un grup de recerca de la UPF. 

Documents Documents