Comissió de Qualitat del Centre

L'UCA d’Humanitats té com a màxim òrgan de direcció i control de la qualitat docent la Comissió de Qualitat, creada el 8 de juliol del 2014 amb el nom de Comissió Interna de Seguiment i Acreditació (CISA), comissió mixta delegada de la Junta de Facultat i del Consell de Departament. Aquesta Comissió té com a funcions:

 • Impulsar la millora contínua de les titulacions que s'imparteixen al centre fent l'anàlisi dels seus resultats acadèmics i de satisfacció, i proposant les actuacions necessàries per a l'assegurament de la qualitat docent.
 • Aprovar els autoinformes d'acreditació i els informes de seguiment de les titulacions de grau i màster que s'imparteixen al centre.
 • Participar en l’elaboració del SGIQ del centre i fer-ne el seguiment i actualització, amb caràcter previ a la seva ratificació per la Junta de Facultat i Consell de Departament.
 • Garantir l'adequació, l'ordenació i la qualitat dels processos que formen part del SGIQ del centre i dels indicadors vàlids per a la seva revisió i millora
 • Promoure, facilitar i assegurar que la qualitat dels ensenyaments de grau i màster que s'imparteixen al centre sigui avaluada sistemàticament i es disposi dels elements de suport i d'informació que ho facin possible. 

Membres

 • El director o responsable de la unitat, que la presideix: Albert Garcia Balañà
 • La degana del centre: Ana Delgado Hervás
 • El vicedegà de Qualitat: Fernando Pérez-Borbujo Álvarez
 • La vicedegana de Docència: Teresa Segura-Garcia
 • El coordinador docent del grau en Humanitats: Pol Capdevila Castells
 • La coordinadora docent del grau en Estudis Globals: Mireia Trenchs Parera
 • El coordinador docent del màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global: Alex Coello de la Rosa
 • El coordinador docent del màster universitari en Història del Món: Martín Rodrigo Alharilla
 • El coordinador docent del màster universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament: Antonio Monegal Brancos
 • El coordinador docent del programa de doctorat en Humanitats: Domingo Ródenas de Moya
 • El coordinador docent del programa de doctorat en Història: Stephen Jacobson
 • El cap de la Secretaria Administrativa del Centre, que exerceix de secretari: Miquel J. Sánchez Ginés
 • Una representant de l’OTQ: Nuria Ortega Viudes
 • Un màxim de dos representants del professorat (especialment amb responsabilitats en pràctiques, treball fi de grau, mobilitat, etc): Meritxell Ferrer Martín
 • Tres representants dels estudiants (grau i postgrau): Jordi Calvo Cortés (doctorat en Història), Paola Valentina Nismary Acceta (grau en Humanitats), Juan Lobo Hispano López (grau en Global Estudis) 

 

Sessions i acords

 

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022

Curs 2020-2021

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

 

Responsable de Qualitat del Centre

Exerceix com a responsable de qualitat del centre, el/la vicedegà/na de la Facultat d'Humanitats amb competències en Innovació i Qualitat. Les seves funcions són les següents:
 
 • Impulsar el disseny, el desplegament i el seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre.
 • Actuar d'enllaç entre els coordinadors de les titulacions de grau, màster i dels programes de doctorat del centre, fent-los coneixedors de les directrius i requeriments que en matèria d'assegurament de la qualitat cal acomplir.
 • Formular, a partir de l'anàlisi dels indicadors acadèmics i de satisfacció, de propostes d'actuació que nodriran el pla de millora del centre, i que vetllen per l'assegurament de la qualitat docent dels estudis que s'hi imparteixen.
 • Fer el seguiment de l'estat de les propostes de millora que tenen com a responsables diferents càrrecs del centre, amb la voluntat de garantir-ne la correcta execució i acompliment del seu objectiu.