CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL COFINANÇAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA - CAR 2024

(Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats del 16 de febrer del 2024)

12/04/2024 Publicació de l'acord provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts.
S’obre un període, fins al 25 d’abril del 2024, perquè els interessats presentin al·legacions enviant un correu electrònic a [email protected] (a l’atenció de Rosa Parra), indicant a l’assumpte del missatge: Ajut CAR 2024. Al·legacions.

 

1. Objecte

1.1. Atorgar ajuts finalistes per cofinançar l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències, jornades, tallers i seminaris d’especial rellevància científica, social i humanística organitzats pels membres del Departament d’Humanitats.

1.2. Resten excloses de cofinançament totes aquelles altres accions no esmentades de manera explícita en aquestes bases.

Aquesta convocatòria s'acull als principis del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020).

2. Pressupost del programa

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

3. Beneficiaris i requisits de participació

3.1. Els investigadors del Departament d’Humanitats que siguin doctors i membres d'un grup o projecte de recerca de la UPF o d'una altra institució de recerca. En aquest darrer cas, caldrà acreditar la vinculació amb un document oficial.

3.2. L’actuació objecte de la sol·licitud ha de disposar o ha d’haver sol·licitat cofinançament extern per via de convocatòries competitives (programes estatals, ajuts autonòmics, programes europeus, programes internacionals, organismes externs). Totes les sol·licituds han d’acreditar disposar de cofinançament extern.

Es recomana que el finançament procedent de fonts externes a la UPF representi, com a mínim, un 30% del total de l’ajut sol·licitat. Els ajuts del programa CAR s’han d’entendre com un complement per ajudar a cofinançar aquelles despeses no elegibles amb el finançament extern.

3.3. La direcció del Departament d’Humanitats podrà expedir cartes genèriques de predisposició al cofinançament prèviament a l’obertura de la convocatòria, a fi i efecte que tots els seus membres puguin acudir a convocatòries externes. No obstant això, aquestes cartes de predisposició no obliguen en cap cas ni la direcció del Departament ni la Comissió de Recerca a l’hora de resoldre una determinada sol·licitud presentada a la convocatòria.

3.4 Cada investigador només podrà presentar una sol·licitud. 

3.5. Es recomana intentar, dintre de les possibilitats, fer activitats híbrides per no generar tanta petjada ecològica.

4. Període d’execució

Les activitats susceptibles de rebre ajuts s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2024. En el cas que l’activitat cofinançada pateixi una modificació del calendari previst que suposi un endarreriment a l’any natural següent, l’ajut quedarà anul·lat i haurà de sol·licitar-se de nou en la següent convocatòria.

5. Quantia i despeses finançables

Els ajuts s’han de destinar exclusivament a sufragar totalment o parcialment les despeses següents:

Conceptes finançables i imports màxims

 • Transport: en classe turista
 • Allotjament: 120€ persona/dia
  • No s’acceptaran rebuts de plataformes com Airbnb o similars. L’allotjament ha d’estar suportat per una factura
  • Només s’acceptaran despeses d’allotjament d’un dia abans i d'un dia després de l’activitat
 • Manutenció (dinar + sopar): 38€ persona/dia
 • Àpat protocol·lari: 35€ persona
  • Només es finançarà un àpat protocol·lari per activitat (exclusivament a organitzadors i ponents)
 • Pausa-cafè: 8€ persona/dia
  • Màxim 2 pauses-cafè per activitat
 • Traducció de cartells i tríptics de l’activitat: 250€

Resten EXCLOSOS:

 • Abonaments en concepte d’honoraris o retribució per conferència o ponència.
 • Abonaments en concepte de dietes a membres del Departament d’Humanitats.
 • Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la secretaria d'Humanitats (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l’activitat, la coordinació de la logística bàsica, etc.).
 • Les publicacions derivades de les activitats subvencionades.

6. Sol·licitud i documentació

Omplir el formulari de sol·licitud, que haurà d'anar acompanyat de la informació següent:

 • El títol i la descripció de l’activitat (fins a un màxim de 500 paraules).
 • El programa detallat de sessions, inclosa la relació de la funció i contribució acadèmica dels sol·licitants. Caldrà especificar la categoria acadèmica i la  universitat de procedència dels ponents.
 • La previsió de publicació o resultat editorial, si és el cas, amb indicació dels editors o coordinadors del volum i de les editorials interessades en la publicació.
 • El pressupost detallat d’ingressos i despeses, desglossat per partides o conceptes, amb indicació de la quantitat que se sol·licita al Departament d’Humanitats i de les altres fonts de finançament.
 • El document acreditatiu del cofinançament de l'activitat per part del grup o projecte de recerca i, si escau, d'altres fonts externes.
 • En el cas d'investigadors que siguin membres d'un grup o projecte de recerca de fora de la UPF, el document acreditatiu d'aquesta vinculació.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases.

7. Calendari de presentació i resolucions

 • Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 de març del 2024
 • Acord provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: abril del 2024
 • Acord definitiu de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: maig del 2024
 • Termini màxim de presentació de la documentació original: 13 de desembre del 2024

La documentació lliurada amb posterioritat a aquestes dates no serà admesa.

8. Avaluació i selecció

Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de Recerca i es tindran en compte els criteris següents:        

 • La potencial projecció acadèmica externa i el grau d’internacionalització de l’activitat, tant pel que fa a la participació com a l’impacte posterior dels resultats (previsió de publicació, previsió d’editors i d’editorial aliens a la UPF i de prestigi internacional, etc.).
 • La idoneïtat i el reconeixement científic de les persones que participin com a ponents i del comitè científic i/o organitzador.
 • L’aportació al cofinançament dels grups o projectes de recerca als quals estiguin adscrits els sol·licitants.
 • La trajectòria dels grups o projectes de recerca segons els indicadors següents:
  • Publicacions: les darreres tres publicacions. En el cas que l’investigador sol·licitant pertanyi a grups o projectes de recerca diferents, les darreres cinc publicacions de cadascun dels grups.
  • Comunicacions o ponències: les darreres tres comunicacions en congressos científics d'especial rellevància. En el cas que l’investigador sol·licitant pertanyi a grups o projectes de recerca diferents, les darreres cinc comunicacions de cadascun dels grups.
 • L’adequació de l'activitat a les línies de recerca del grup o projecte.
 • L’adequació de la sol·licitud i el pressupost a l’activitat proposada.
 • L'actualització del currículum de l’investigador sol·licitant al Portal de Producció Científica (PPC)  de la UPF.
 • El fet que el grup de recerca tingui la web actualitzada es valorarà positivament.

9. Òrgan competent per a la resolució

La selecció de propostes la realitzarà la Comissió de Recerca d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases, considerant sempre els objectius científics del Departament d'Humanitats així com l’interès institucional.

L’acord de concessió es farà pública a través de la web d'Humanitats.

10. Publicitat

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria cal fer esment del suport del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

11. Pagament dels ajuts

Els imports concedits s’han de liquidar dins de l’any natural de la convocatòria, en els terminis establerts en el punt 7 d’aquesta convocatòria.

En el cas que l’import definitiu de l’activitat sigui inferior a l’ajut concedit, el romanent serà retornat al pressupost d'Humanitats.

12.  Annex (convocatòria tancada)

Formulari en línia

 

Consultes: [email protected]