Objectius:

Identificar els models d’heroïcitat predominants en l’imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008.

 • Models d’heroi predominants en les representacions mediàtiques populars a Espanya (sèries televisives, realities, videojocs i celebritats).
 • Models d’heroi prevalents en la societat. Fins a quin punt coincideixen amb els que promouen els mitjans?

 

Objectius específics:

 • Identificar models d'heroïcitat específics de quatre gèneres: sèries televisives, telerealitat, celebritats i videojocs.
 • Identificar similituds i diferències entre els diferents gèneres i entre producció espanyola i producció anglosaxona.
 • Identificar els models d'heroïcitat presents en la societat, tractant de veure si hi ha diferents models per a diferents grups socials (gènere, la classe social, i l'edat).
 • Identificar similituds i diferències entre els models d'heroïcitat presents en els textos mediàtics i en els discursos dels receptors.

 

Hipòtesis:

 • Els textos d'entreteniment populars a Espanya posteriors a la crisi representen majoritàriament models d'heroi basats en valors neoliberals, però al mateix temps posen en qüestió alguns d'aquests valors.
 • Es poden detectar models d'heroïcitat similars entre diferents gèneres de la cultura popular
 • Els textos mediàtics produïts a Espanya incorporen alguns valors diferents respecte els anglosaxons.
 • Els discursos i models d'heroïcitat dels textos mediàtics populars i dels seus receptors són consistents.
 • La classe social, el gènere i l'edat dels receptors són rellevants a l'hora d'interpretar els models d'heroïcitat promoguts pels mitjans.

 

Metodologia:

Anàlisi qualitativa de text: anàlisi dels personatges protagonistes

 • Analitzarem les característiques, trames de les que forma part (accions i rols), què diu i com és representat el protagonista.
 • La graella es basarà en categories de la semiòtica narrativa, l’anàlisi de la representació audiovisual i anàlisi del discurs verbal.
 • Definició d’indicadors relatius a: a) definició canònica d’heroi, b) subjecte neoliberal, c) crisi econòmica global

 

Anàlisi qualitativa de recepció: grups de discussió 

 • Grups en funció de sexe, edat i classe social 
 • Disseny del grup de discussió basat en els resultats de l’anàlisi de text. 
 • Anàlisi de discurs

 

Mostra:

Anàlisi de text:

 • Quatre àmbits d'anàlisi: sèries de televisió, realities, celebritats mediàtiques i videojocs
 • Selecció de 15 personatges de cadascun dels gèneres a partir de dades d’audiència i descàrregues a internet (sèries i realities), vendes (videojocs) i presència en els mitjans (famosos). 

Minecraft

La Voz Kids

The Walking Dead

Chiringuito de Pepe

Belén Esteban in Excelsis (Ricardo Peregrina)

La que se avecina

Call of Duty Ghosts

Águila Roja