"Herois de la crisi. Narrativa i discurs social en la cultura popular contemporània" és un projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), dins la convocatòria del 2014 del Plan Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (CSO2014-56830-P). 

L'objectiu del projecte és identificar els models d'heroïcitat predominants en l'imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008.

El projecte parteix de la premissa que la crisi econòmica ha accentuat tensions socials i ideològiques i ha desestabilitzat el sistema de valors contemporani i la forma en què entenem el paper de l'individu en la societat, i això s'ha de veure reflectit en les narratives mediàtiques populars a través de la figura de l’heroi. Més encara si considerem els textos mediàtics populars com un espai de lluita ideològica, en els que conviuen valors dominants i resistents i que poden ser interpretats i utilitzats de diferents formes per part dels espectadors. L'heroi, figura central en tot relat, condensa bona part d’aquestes tensions i és a través d'aquest que la societat discuteix i legitima models a seguir i aspiracions vitals.

Es tracta d'una investigació que combinarà l'anàlisi qualitativa de text i recepció: s’identificaran els models d'heroi predominants en les representacions mediàtiques populars a Espanya, així com els models que prevalen en la societat, per veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans.

Mitjançant l'anàlisi qualitativa de text, s’analitzarà les característiques dels protagonistes de cinc gèneres centrals de l'entreteniment audiovisual contemporani: sèries de ficció, programes i revistes del cor, telerealitat i videojocs. Es construirà una mostra formada per textos mediàtics i personatges que han estat populars a Espanya des de 2008 a 2015.

Així doncs, el que volem identificar és com són els personatges que ocupen l'espai tradicionalment reservat als herois (el rol de protagonista), per tal de poder detectar si aquests protagonistes encaixen amb definicions tradicionals d'heroïcitat o si, tal com afirmen alguns autors, vivim en una era post-heroica en la que no hi ha cabuda per aquesta figura. Al mateix temps, volem esbrinar quina relació s'estableix entre aquests protagonistes i el context de la crisi econòmica, específicament, si podem trobar relacions entre aquests protagonistes i els valors del neoliberalisme

Un cop fet l'analísi d'aquests personatges, es durà a terme l'anàlisi qualitativa de recepció a través de grups de discussió. El seu objectiu serà, en primer lloc, identificar quins són els models d'heroïcitat que prevalen en la societat i veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans. En segon lloc volem detectar com interpreten els models d'heroïcitat presents en els mitjans diferents grups socials (en funció del sexe, edat i classe social), que han estat afectats de forma diferent per la crisi.

La cultura mediàtica popular és un territori de disputa ideològica, on es dirimeix la forma en què serà percebuda la realitat social i aquells valors i formes d'actuar que es consideren adequats i / o virtuosos. En un context de crisi econòmica i canvi social com el que afrontem actualment això esdevé especialment rellevant i suposa el motiu fonamental que dóna lloc a aquest projecte de recerca.

El projecte tindrà una durada de tres anys (01/01/2015 - 31/12/2017) i el durem a terme investigadors del Departament de Comunicació (Grup de recreca UNICA) i del Departament de Traducció i Ciències del llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, així com del CSAG.