Línies de recerca

La interacció i coordinació entre prosòdia, gestos i significat

És ben sabut que un dels aspectes fonamentals de la comunicació humana és l'habilitat per emprar la prosòdia i els gestos corporals i facials, a banda d'estructures sintàctiques i lèxiques. El suport visual és clarament rellevant, per exemple, en l'alternança de torns de paraula, en l'expressió d'emocions i estats d'ànim, en el grau de confiança de les respostes i en l'organització informativa del discurs. S'ha demostrat que existeix una gran dependència entre els gestos i la prosòdia. Investigacions recents la part més significativa del gest (anomenada stroke) sol estar coordinada amb la part més prominent de la parla (la síl·laba accentuada lèxicament o mitjançant l'entonació). Però encara no se sap clarament quins són els punts d'ancoratge prosòdics que es coordinen amb els gestos. Aquesta línia de recerca té dos objectius. Per una banda, pretén analitzar els senyals comunicatius corporals que els parlants s'envien mútuament en interactuar, ja sigui a través de gestos, moviments del cap, o expressions facials, és a dir, estudiar els gestos en coordinació amb l'entonació i la parla (significat convencional). Per altra banda, aquesta línia de recerca pretén investigar quins són els patrons de coordinació entre l'estructura prosòdica i la gestual.

Els beneficis de la prosòdia i la gestualitat en la producció i el processament del llenguatge

Sabem que un ús apropiat de les estratègies prosòdiques i gestuals és fonamental en el processament del llenguatge, i que aquestes estratègies poden millorar la comprensió del missatge expressat pel parlant. Aquest projecte investiga els beneficis de la prosòdia i dels gestos (així com la integració conjunta del gest i la prosòdia) en el processament cognitiu dels missatges, així com en tasques d'aprenentatge de segones llengües. L'objectiu general d'aquesta línia de recerca és determinar com diverses estratègies prosòdiques i gestuals que fem servir als missatges audiovisuals (a) propicien millores perceptives i modifiquen els nivells d'atenció i memòria de l'oient, i (b) produeixen ​aspectes beneficiosos en tasques d'aprenentatge general i d'adquisició de primeres i segones llengües. Aquesta línia de recerca investiga també el valor comunicatiu de la prosòdia i els gestos acompanyats de parla (co-speech gestures) en poblacions amb patologies del desenvolupament neurològic caracteritzades per presentar dificultats en la producció del llenguatge verbal i no verbal i en els patrons d'integració social (com ara en poblacions amb trastorn específic del llenguatge, amb trastorn de l'espectre autista o amb síndrome d'Asperger).

El desenvolupament de la prosòdia i els gestos per a transmetre significat

Se sap que l'adquisició de prosòdia i els gestos comença des de l'inici del desenvolupament del llenguatge. Quan els nadons encara estan a l'úter, ja poden identificar la veu de la mare i desenvolupen una sensibilitat per al reconeixement dels patrons rítmics i entonatius de la seva llengua nativa. Els nadons també són sensibles a estímuls visuals d'altres éssers humans. Per exemple, just després de néixer els nadons imiten expressions de cara dels adults. També tenim evidència que els infants, des de les primeres paraules, produeixen patrons entonatius per a diferents fins. En els darrers anys, la investigació ha demostrat que la prosòdia i els gestos conjuntament contribueixen de forma essencial al sentit pragmàtic d'un enunciat i tenen un paper crucial en la descodificació pragmàtica de les oracions per part l'oient. No obstant això, el nostre coneixement del desenvolupament de la prosòdia i els gestos dels nens, i la relació que tenen amb l'adquisició del significat és encara molt limitat. Aquesta línia de recerca pretén d'omplir aquest buit. La hipòtesi central és que els gestos i la prosòdia ajuden de forma important els nens en l'adquisició del significat pragmàtic. Un dels objectius d'aquesta recerca és investigar com els nens empren l'entonació i els gestos en relació amb l'aprenentatge de diferents significats semàntics.

El processament cognitiu de la prosòdia i la gestualitat

Una pregunta que ha captat l'interès dels psicòlegs cognitius, dels investigadors dels mitjans i dels lingüistes és com el cervell processa els missatges audiovisuals i, en particular, la parla. La investigació sobre aquesta matèria ha demostrat que la forma en què algú diu alguna cosa és tan important com el que diu. Si l'ús apropiat de les estratègies prosòdiques i gestuals és essencial en el procés comunicatiu, és possible concloure que l'estudi sobre la percepció i el processament de la prosòdia i els gestos resulta fonamental per comprendre com el sistema cognitiu humà processa els missatges. Per tant, l'objectiu general d'aquesta línia de recerca és determinar com les diferents estratègies prosòdiques i gestuals aplicades a missatges audiovisuals provoquen diferències de percepció i modifiquen els nivells d'atenció i memòria de l'oient.

Projectes vigents

Els nostres projectes d'investigació són finançats per fonts públiques, que inclouen: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris, Ministeri de Ciència i Innovació (MINECO) i ​German Research Foundation.