La Dra. Campuzano, amb experiència prèvia al CNIO (2000-2004) dissenyant tecnologia per manipulació gènica dirigida amb l'objectiu de crear models de ratolí per malalties humanes i estudis terapèutics. Ha desenvolupat un model per la expressió induïble teixit-específica de la Cre recombinasa, fent servir seqüències IRE per generar RNA bicistrònic (mmRNAPolII-CreERT) que pot induir inactivació de qualsevol gen flanquejat pels llocs loxP en moments precisos del desenvolupament. Aquest model es pot utilitzar com a eina per estudiar els diferents processos biològics. La utilitat del model va ser demostrada amb la generació i la caracterització de ratolins KO condicionals pels gens K-rasV12 i de la  Farnesyl-transferasa (Mijimolle Cancer-Cell, 2005). A partir de la seva incorporació al nostre grup, ha contribuït a la generació i caracterització de models murins per la WBS. Ja hem generat i fenotipat ratolins amb deleció parcial de Gtf2i, un gen candidat pel fenotip neuroconductual. Els ratolins mutants són viables i mostren anomalies craniofacials, hiperacusia i anomalies específiques del comportament. S'han fet anàlisis de transcriptómica a hipocamp i còrtex  cerebral. També hem generat el doble KO (Gtf2i/Fkbp6) i models de ratolí amb delecions totals (1,3 Mb) i parcials (0,7 Mb) imitant el defecte molecular a humans, a partir d'aquí estem intentant obtenir la duplicació recíproca. Formem part d'un projecte de la UE finançat amb el 6é Programa Marc(AnEUploidy, 17 grups, coordinador SE Antonarakis) amb duració 2006-2010, l'objectiu del qual és una millor comprensió del WBS juntament amb altres síndromes aneusòmics. Estem portant a terme estudis de genòmica funcional i de biologia de sistemes que integren dades clíniques, genòmiques, transcritòmiques i altres informacions moleculars.