Vés enrere CORONAVIRUS I DRET PRIVAT: AVALUACIÓ DELS MECANISMES DISPONIBLES D'ASSIGNACIÓ DE RISCOS I PROPOSTES DE MILLORA

CORONAVIRUS I DRET PRIVAT: AVALUACIÓ DELS MECANISMES DISPONIBLES D'ASSIGNACIÓ DE RISCOS I PROPOSTES DE MILLORA

CORONAVIRUS I DRET PRIVAT: AVALUACIÓ DELS MECANISMES DISPONIBLES D'ASSIGNACIÓ DE RISCOS I PROPOSTES DE MILLORA
AGAUR-PANDÈMIES 2020-2020 PANDE 00092

El projecte “Coronavirus i Dret Privat” persegueix identificar i avaluar els instruments disponibles en el Dret privat d’aplicació a Catalunya que permeten l’assignació de riscos –i, en general, la regulació i resolució dels diferents conflictes plantejats per la pandèmia de la COVID-19 en les relacions privades. L’anàlisi dels diferents mecanismes d’assignació de riscos s’estructura en quatre àmbits, sobre els quals s’han produït les repercussions més significatives de la pandèmia: (i) dret de contractes; (ii) dret de danys; (iii) dret de la persona i la família; i (iv) dret i tecnologies de la informació, en particular, la protecció de les dades personals.

A partir d’una anàlisi qualitativa i quantitativa de l’aplicació dels instruments d’assignació de riscos en cadascun dels àmbits referits –en especial, a partir de l’examen de les normes prèvies a l’inici de la pandèmia i les promulgades amb posterioritat, així com del seu impacte a l’activitat judicial en la jurisdicció civil–, el projecte persegueix formular propostes de política legislativa per als legisladors espanyol i català, que contribueixin a la minimització de costos socials i a la generació de seguretat jurídica i confiança en les relacions jurídico-privades.

A més de la conformació d’aquest conjunt de bones pràctiques normatives per a la millora, adaptació o reforma del Dret privat i de la seva discussió analítica, el projecte també té com a objectiu teòric contrastar si efectivament l’impacte de la pandèmia té un abast sistèmic i profund en el Dret privat, que va més enllà de l’afectació d’institucions, regles o aspectes particulars, i arriba a trastocar nocions bàsiques i estructurals com ara el concepte d’acord contractual o el funcionament de la responsabilitat civil extracontractual.

Total Concedit: 70.000 €