• Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del programa de doctorat.
 • Organitzar, dissenyar i coordinar cada programa de doctorat.
 • Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.
 • Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand.
 • Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat.
 • Designar el tutor a cada doctorant o la seva modificació.
 • Designar el director de tesi o la seva modificació.
 • Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.
 • Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.
 • Autoritzar les estades fora del doctorand.
 • Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand.
 • Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.
 • Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.
 • Pronunciar-se sobre la baixa temporal d'un doctorand.
 • Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.
 • Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de tesi.
 • Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.
 • Decidir sobre la concessió de beques en el marc del Programa de Beques Predoctorals del Doctorat en Dret de la UPF.
 • Aquelles altres que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola.