Canvi de seminari

Períodes del curs 2022/2023 per sol·licitar-lo

Motius 

Al Grau en Dret, Grau en Criminologia, Doble Grau en Criminologia i Dret i Doble Grau en Dret-ECO/ADE (per les assignatures del Grau en Dret) els motius justificatius de canvi poden ser:
Permutes (l'estudiant interessat en canviar de subgrup haurà de buscar a algú en el subgrup de destí que vulgui ocupar la plaça que ocupa en el subgrup d'origen. Tots dos hauran de completar el formulari de canvi de subgrup.)
Solapament entre assignatures (cal prioritzar sempre l'assignatura pendent del curs anterior, si és el cas) o per dobles graus o simultaneïtat d'estudis. En el formulari cal indicar les assignatures que se solapen
Motius laborals (cal adjuntar informe de vida laboral i contracte)
Motius de salut (cal adjuntar la documentació mèdica pertinent)
Esportistes d’Alt Rendiment (adscrits al Programa Tutoresport de la UPF)

Tot i presentar la documentació adequada, els canvis de seminari s'atorgaran únicament si hi ha places disponibles al subgrup de destinació.
Les sol·licituds que estiguin fora de termini i/o que no s'ajustin a aquests motius de canvi seran denegades.

 

Al Grau en RRLL no s'accepten els canvis per permuta
Els motius justificatius de canvi poden ser:
Solapament entre assignatures (cal indicar les assignatures que es solapen)
Motius laborals (cal adjuntar informe de vida laboral i contracte)
Motius de salut (cal adjuntar la documentació mèdica pertinent)
Tot i presentar la documentació adequada, els canvis de seminari s'atorgaran únicament si hi ha places disponibles al subgrup de destinació
Les sol·licituds que estiguin fora de termini i/o que no s'ajustin a aquests motius de canvi seran denegades.
 

Resolució

Les sol·licituds realitzades fora de termini seran denegades automàticament
  • Les sol·licituds es valoraran tenint en compte l'ocupació dels seminaris i el motiu de la sol·licitud
  • La resolució es publicarà en aquesta mateixa pàgina
  • No es podrà renunciar a les resolucions favorables

 

Canvi de grup del curs 2022/2023

Termini: 6 i 7 de setembre del 2022

Sol·licitud: a través d'aquest formulari, adjuntant la documentació que justifiqui la petició

Resolució: a partir del 13 de setembre del 2022

- Grau en Dret

- Grau en Relacions Laborals

- Doble Grau en Dret- Criminologia

 

Motius

  • Solapament entre assignatures (cal indicar les assignatures que se solapen)
  • Motius laborals (cal adjuntar informe de vida laboral i contracte)
  • Motius de salut (cal adjuntar la documentació mèdica pertinent)

Tot i presentar la documentació adequada, els canvis de grup s'atorgaran únicament si hi ha places disponibles al grup de destinació.

Les sol·licituds que estiguin fora de termini i/o que no s'ajustin a aquests motius de canvi seran denegades.