Vés enrere La regulación de los antecedentes penales: su efecto en el acceso al mercado laboral de los jóvenes

La regulación de los antecedentes penales: su efecto en el acceso al mercado laboral de los jóvenes

La regulación de los antecedentes penales: su efecto en el acceso al mercado laboral de los jóvenes
Ref. RecerCaixa 2013

La problemàtica situació al mercat laboral espanyol afecta especialment als joves si bé hi ha grups de joves amb especials dificultats que requereixen solucions específiques. Aquesta recerca pretén promoure la inserció laboral de joves amb antecedents penals. Els antecedents penals són un factor de risc especialment per als joves (també de classe mitjana) condemnats per delictes convencionals (per exemple, delictes contra la seguretat vial o violència de gènere), per als quals la precarietat i l'exclusió social es deuen precisament al fet de tenir antecedents penals.

Cap recerca prèvia a Espanya s'ha ocupat dels efectes dels antecedents penals. Fins a aquest moment els programes dirigits a la reinserció s'han centrat a actuar sobre els dèficits dels condemnats a una pena privativa de llibertat, oferir-los formació i experiència laboral. La nostra recerca intenta esbrinar l'impacte addicional que els antecedents penals, no només de penes privatives de llibertat, tenen sobre les persones condemnades. Més enllà de promoure la reinserció social, hem de ser conscients de les normes legals i les pràctiques socials que dificulten aquest procés. 

Sabem que existeix una regulació nombrosa i dispersa per la qual s'exigeix un certificat d'antecedents penals per accedir a múltiples llocs de treball. D'altra banda, àdhuc en els casos en els quals no existeix una obligació legal, els empresaris privats poden demanar el certificat d'antecedents penals en els processos de selecció de personal. D'acord a una recerca experimental desenvolupada per nosaltres, els homes joves que esmenten un antecedent penal en el currículum tenen 2,1 menys probabilitats de ser cridats a una entrevista, tot i que el perfil sigui idèntic en la resta d'aspectes que el d'altres candidats. No obstant això, encara no coneixem la dimensió global de l'efecte dels antecedents penals per accedir al mercat laboral a Espanya i Europa (a diferència d'Estats Units on se sap que entre un 60 i 80% dels empresaris demanen els antecedents penals).

La recerca que proposem es desenvolupa a través d'un eix teòric comparatiu i un eix pràctic. El primer analitza la legislació espanyola, de diversos països europeus, i comunitària, amb l'objectiu de posar de manifest la multiplicitat i diversitat de llocs en els quals s'exigeixen els antecedents penals. L'eix empíric utilitza metodologia etnogràfica per observar aquests efectes en la vida real de les persones condemnades, centrant-se a identificar i entendre les estratègies reeixides d'inserció laboral. 

Aquesta recerca compta amb un equip multidisciplinari (format per juristes, sociòlegs i politòlegs) i es recolza també en recerques que s'estan realitzant de forma simultània a la Universitat de Minneapolis (EUA) i la Universitat d'Utrecht (Països Baixos). Aquesta perspectiva comparada és decisiva perquè el tema dels antecedents penals és d'actualitat internacional en atenció a l'increment, des de la dècada dels anys vuitanta, de persones condemnades i a causa del cada vegada major impacte de la normativa comunitària.

La finalitat de la recerca és suggerir propostes per reduir l'estigma que provoquen els antecedents penals. Això implica reformes legals i orientacions pràctiques. Les primeres contribueixen a modernitzar i racionalitzar la regulació dels antecedents penals i el seu impacte al mercat laboral: se suggerirà una regulació legal espanyola (i comunitària) que permeti delimitar aquells casos en els quals l'exigència d'antecedents penals té sentit per la gravetat del delicte, de la pena, la posició que es pretengui ocupar, i el temps des de l'última condemna. A més es crearà una guia per a persones amb antecedents penals per facilitar el seu accés al mercat laboral. També es realitzessin cursos de formació per als agents del sistema de justícia penal i els professionals en la integració laboral (monitors de formació ocupacional i tècnics d'inserció laboral) que els permeti conèixer la regulació i reduir l'impacte dels antecedents penals.

La regulació i els efectes dels antecedents penals dificulten l'accés dels joves al mercat de treball i ha estat, en la nostra opinió, un tema insuficientment estudiat. No obstant això és possible, a través de reformes legals i orientacions pràctiques per a persones amb antecedents penals, agents del Sistema de Justícia Penal i agents laborals, produir un cert impacte. L'objectiu últim d'aquesta recerca és crear un sistema per a la comprovació dels antecedents penals al món laboral que ponderi de forma racional les necessitats de protecció pública amb la reinserció dels joves condemnats.

Investigadors principals

Elena Larrauri Pijoan

Investigadors

Ester Blay Gil

Ref. RecerCaixa 2013

77.982,34 €