TÍTOL DEL PROJECTE: Execució i supervisió de la pena: qualitat de la intervenció, legitimitat i reincidència.

Finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) (Ref. DER2015-64403-P).

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Elena Larrauri Pijoan

RESUM: L'objectiu d'aquesta recerca és estudiar les condicions que incideixen en una major legitimitat de la pena. Per tal que una pena sigui més legítima la intervenció que es desenvolupa des de l'Administració és crucial. Per això, en primer lloc, ens proposem estudiar quins elements estan presents en una intervenció 'de qualitat'. En segon lloc, s'analitzen les conseqüències vinculades a una major legitimitat i, en concret, es planteja la hipòtesi que la legitimitat incideix en un major compliment de la pena i una menor reincidència.

Aquesta recerca es fonamenta en tres hipòtesis. La primera hipòtesi suggereix que a Espanya existeixen diferents models de gestió de les penes (ja siguin de presó o mesures penals alternatives). La segona hipòtesi assumeix que aquests models influeixen en la qualitat de vida del penat i la qualitat de la supervisió, especialment a causa de les diferències en les relacions que s'estableixen entre el penat i els tècnics de mesures penals alternatives durant el compliment de la pena. La tercera i última hipòtesi és que una intervenció personal de qualitat està vinculada a una major legitimitat de la pena i a una menor reincidència.

En línia amb aquestes hipòtesis, es realitzarà una recerca empírica basada en una enquesta ja traduïdes (MQPL i Eurobarometer) que avaluan la diferent qualitat de vida i de la supervisió. Aquesta recerca permetrà contrastar a) Els diferents models de gestió de les penes a Espanya (dels centres penitenciaris i de les mesures penals alternatives); b) La seva incidència en una 'diferent qualitat de vida' (a la presó) i 'qualitat de la supervisió' (respecte les mesures penals alternatives); c) Les conseqüències de la qualitat de la intervenció, particularment la seva relació amb la legitimitat de la pena i la reincidència. 

Per a això en primer lloc es procedirà a una revisió de la literatura acadèmica; en segon lloc s'estudiaran les instruccions, circulars i protocols oficials per delimitar els diferents models; en tercer lloc es realitzaran les enquestes (ja aplicades en altres països europeus com el Regne Unit) per obtenir les dades que permetin comprovar l'existència de diferents nivells de qualitat de vida i de supervisió, i analitzar quins factors són els més rellevants; finalment, s'estudiaran les conseqüències que poden vincular-se a aquests diferents resultats.

El projecte s'estructura en quatre anys. Durant el primer any es realitzarà l'estudi empíric per determinar la qualitat de la supervisió penal i la qualitat de vida a la presó mitjançant enquestes a penats. El segon any se centrarà en les anàlisis de la informació obtinguda per analitzar els factors més importants. Durant el tercer any es procedirà a la validació dels diferents models de gestió de les penes amb el resultat obtingut en les enquestes i recollir les dades per a l'estudi de reincidència, dos anys després de la primera enquesta. És necessari un quart any per poder analitzar en profunditat la relació entre reincidència i la qualitat de vida i la supervisió penal.

El repte del projecte és entendre quins aspectes vinculats a la qualitat de la intervenció en l'execució de la pena són els més rellevants per a la seva legitimitat i les taxes de reincidència. Esperem que aquest estudi repercuteixi en un major compliment de les penes i una menor reincidència i, en conseqüència, en un increment de la confiança de la ciutadania en el sistema de justícia penal.