Supervisión en la comunidad: intervención en la fase de ejecución de las sentencias. Especial énfasis en los delitos de violencia de género.

TÍTOL DEL PROJECTE: Supervisió en la comunitat: intervenció en la fase d'execució de les sentències. Especial èmfasi en la violència de gènere.

Finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) (Ref. DER2012-32150).

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Elena Larrauri Pijoan

RESUM: L'objectiu del present projecte és verificar què tipus de penes i intervencions són eficaces en el mitjà comunitari amb una adequada supervisió per evitar la reincidència, amb una èmfasi especial en els delictes de violència de gènere.

El punt de partida del projecte és la constatació que en l'actualitat les denominades 'penes comunitàries' (penes no privatives de llibertat que requereixen de la persona condemnada l'assistència a un curs, el realitzar una prestació en benefici de la comunitat i/o la supervisió d'un delegat de determinats deures o obligacions addicionals) estan sent imposades majoritàriament a persones de baix risc (delinqüents primaris, delictes ocasionals no greus). 

La nostra hipòtesi, contrastada per l'experiència d'altres països europeus, és que les penes no privatives de llibertat són apropiades, amb una adequada supervisió judicial i control per part de 'delegats judicials d'execució de mesures', per tractar a delinqüents de risc mitjà. Això requereix dotar a aquestes penes d'una adequada regulació que permeti l'ús d'instruments d'avaluació, protocols de supervisió dels deures i obligacions a complir, i mecanismes de reacció a l'incompliment. Per això se suggereix identificar quins són les pràctiques de supervisió (per part dels tècnics de gestió de penes alternatives i dels jutges) que resulten efectives en termes d'augmentar el grau de compliment de les penes comunitàries i la protecció de les víctimes. La nostra recerca finalitzarà amb una recerca empírica que pretén demostrar l'efectivitat de les 'penes comunitàries' a Espanya per reduir la reincidència dels penats.