El CRES

 

Consell de Govern

D'esquerra a dreta: Vicente Ortún Rubio (Cofundador), Guillem López Casasnovas (Fundador) i Jaume Puig Junoy (Cofundador).

El Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) és un Grup de Recerca del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té com a objectiu desenvolupar diferents línies d'anàlisi del sistema sanitari i de la política social en general, des del punt de vista de la recerca universitària i de la formació, per contribuir als processos de canvi en les àrees de gestió i desenvolupament de polítiques i de l'economia de la salut.

El CRES va ser fundat pels professors Guillem López-Casasnovas i Vicente Ortún Rubio al juliol de 1996. En Guillem López-Casasnovas, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i actual director del Centre, va ser el seu primer director. També han exercit el càrrec els professors Vicente Ortún Rubio i Jaume Puig-Junoy i la investigadora Laura Pellisé.

El CRES es caracteritza per la seva vocació multidisciplinària. Per aquesta raó, compte amb la contribució de professors tant del Departament d'Economia i Empresa com del de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF. Compta, a més, amb el suport d'una àmplia xarxa d'investigadors associats i col·laboradors, que amb la seva dilatada trajectòria d'investigació i docència, enriqueix el CRES en tots els seus camps d'acció.

Els projectes d'investigació del CRES cobreixen aspectes tant teòrics com aplicats, amb una clara vocació internacional i multidisciplinària. En l'àmbit més macroeconòmic, el CRES ha desenvolupat, per a diverses institucions espanyoles i internacionals, a mode il·lustratiu, estudis sobre la solvència dels sistemes públics sanitaris, mitjançant projeccions de necessitats futures, així com estudis sobre models de garantia, finançament i organització. A nivell més microeconòmic, el CRES ha desenvolupat estudis i propostes sobre incentius i sistemes de pagament a hospitals i organitzacions sanitàries integrades, estudis sobre els efectes de diferents intervencions públiques relatives al finançament públic dels medicaments (co-pagament, regulació de preus, sistemes de preu de referència, etc.), així com un ampli ventall d'estudis en matèria d'avaluació econòmica de prestacions sanitàries. La Memòria d'activitats recull la informació més detallada de l'activitat científica del CRES, incloent-hi publicacions científiques en revistes del JCR (Journal of Citation Reports), activitats de formació i difusió, així com projectes d'investigació.

El treball que ha dut a terme el CRES durant aquests anys l'acredita com a centre de referència. En reconeixement pel seu treball en la transferència de coneixement a la societat i el món empresarial, l'any 2009, el Consell Social de la UPF va concedir al CRES el Premi a la transferència de coneixement en l'àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats. L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya va reconèixer el CRES, en la convocatòria SGR 2009, com a Grup de Recerca Emergent, i, en la convocatòria SGR 2013, com a Grup de Recerca Consolidat. A l'octubre del 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya distingí al CRES amb la Placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari. I, a l'octubre del 2014, el Professor Guillem López Casasnovas va ser guardonat a títol individual amb la Medalla al Mèrit Sanitari Josep Trueta.

En l'àmbit organitzatiu, el CRES té un Consell de Govern, màxim òrgan de decisió i de suport a la tasca de direcció. 

Actualment formen l’òrgan de govern del CRES Guillem López Casasnovas, fundador del CRES, director, investigador principal i catedràtic d’Economia Aplicada; Vicente Ortún, cofundador, investigador principal i professor titular (emèrit) de Direcció i Organització d’Empreses; Pere Ibern, investigador principal i professor associat al CRES-UPF. S’hi incorpora amb veu però sense vot Héctor Pifarré, doctor per la Universitat de Toulouse i Director de Recerca del Centre.

En l'àrea d'investigació i difusió, el CRES compte amb tres tipus d'investigadors, segons la seva dedicació: CRES-UPFAssociats i Col·laboradors.